“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 

Algemene Beschouwingen 2014

ALGEMENE BESCHOUWINGEN KADERNOTA 2014

Geachte voorzitter,

Het is een bewogen jaar geweest wat er politiek gezien achter ons ligt. Het jaar waarin de gemeentelijke verkiezingen zijn geweest en waarna een tijd van schijnbare rust het weer volop werken is voor een ieder in dit huis.

Noemden wij vorig jaar nog dat ons land, Europa en grote delen van de wereld in de greep waren van de financiële crisis, nu slechts 1 jaar later, lijkt het wel of  het nog erger geworden is.

Wij horen en zien vele schrikkelijke dingen om ons heen in de wereld:

Oorlogen – burgeroorlogen, terroristische aanslagen, mensen die elkaar doden vanwege hun  geloofsovertuiging en ga zo maar door.

Hoelang zal de verdraagzaamheid in ons land nog stand houden. Ook in ons land merken wij dat de tolerantie richting christenen en hun levensovertuiging minder wordt. In politiek Den Haag is dit helaas al merkbaar.

Gelukkig mogen wij nog in alle rust en vrede als Raad van Urk de belangen vertegenwoordigen en behartigen van al onze burgers. In gezamenlijkheid optrekken en het goede voor elkaar te zoeken, dat is de wens van de SGP, maar naar wij gevoelen ook van de gehele Raad en dat is een grote zegen. Een zegen van God waar wij zo snel overheen leven wanneer alles goed gaat, maar waarbij we door het wereldgebeuren weer eens even bij stil behoren te staan.

Niet alleen deze problemen met betrekking tot vrijheid en tolerantie baren ons en velen met ons zorgen, maar ook nog steeds het financiële gebeuren. Landelijk horen wij dat de crisis vanuit een dieptepunt omhoog kruipt maar daar is helaas voor veel burgers en bedrijven nog niet veel van te merken.

Toch mogen wij weten en geloven dat de HEERE alles bestuurt naar Zijn wil en raad. Dat is voor ons mensen wel eens moeilijk maar tegelijk is het een geruststelling en bemoediging dat God alles in Zijn hand heeft en dat ook wanneer het soms moeilijk gaat Hij degene is die van ons weet en op ons gebed uitkomst wil schenken.

De HEERE schenke ons allen dat gebed om voor en met elkaar te bidden en te danken om zo het goede voor elkaar te zoeken tot eer van Zijn grote Naam.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graag willen wij ingaan op de Kadernota 2014  geheten “Koers en vaart houden” en wil dan ook de structuur van de programma`s, zoals die ook in hoofdstuk 2 is geordend, van een kort commentaar voorzien.

Als eerste, Bestuur en dienstverlening

Het overheidsbestuur richt zich op de samenleving en staat ten dienste van de burger. Dit betekent voor Urk dat de SGP streeft naar een gemeentebestuur dat functioneert dicht bij de burger. Dat vraagt om een zorgvuldige luisterhouding en vervolgens een actieve betrokkenheid op het geheel van de samenleving.

Het doet ons dan ook goed wanneer wij kunnen constateren dat het college samen met het ambtelijke apparaat dit in de praktijk brengt. Niet alleen, maar juist met andere partijen.

Wij willen in dit verband het symposium over de participatiesamenleving noemen die pas gehouden is in de Koningshof waar de gemeente in samenwerking met Caritas een voor- en toelichting heeft gegeven op de komende ontwikkelingen in de Zorg.

Ook de ouderbetrokkenheid van het leerlingenvervoer, de inspraak bij de nieuwbouw-plannen van de voormalige Vuurbaak zijn hier goede voorbeelden van.

Maar we zijn er nog niet. Juist de komende jaren zal de gemeente in de communicatie naar de burgers toe alert moeten zijn!

Wij begrijpen dat communicatie heden ten dage veel digitaal gebeurt, maar willen de gemeente erop wijzen dat juist onze oudere mensen niet zo digitaalvaardig zijn en zij zijn een doelgroep die zeker niet vergeten mag worden in onze samenleving. Het zijn de mensen die Urk gemaakt hebben tot wat Urk nu is, een parel van Nederland.

Komen wij bij een heikel punt dat ons als SGP zorgen baart en dat is de ontwikkeling van het ICT gebeuren binnen ons gemeentehuis. Wij weten uit ervaring dat het nodig is om goed bij te blijven, maar wij hebben wel vragen bij de bedragen die in de kadernota zijn gereserveerd voor deze afdeling. Het zijn nu de kaders die worden voorgesteld, daar kunnen wij mee leven, maar de SGP ziet uit naar de geplande bijeenkomst waar een uitgebreide toelichting met betrekking tot het ICT gebeuren op de agenda staat. Die zal helderheid moeten verschaffen.

Verder zien wij in dit programma dat de punten uit het coalitieakkoord, met name behoud van de IJsselmeerafslag en aanbestedingen voor zoveel als mogelijk voor lokale partijen, zijn opgenomen en dat  geeft een goed en vertrouwd gevoel dat wij op de goede koers liggen.

Sociale agenda

Afgelopen donderdag hebben wij de presentatie kunnen bijwonen, met betrekking tot de ingrijpende veranderingen in de zorg. Er wacht ons een grote uitdaging in de komende periode, om zo goed mogelijk gestalte te geven aan deze veranderingen.

Dit betekent ook dat de ondersteuning in meerdere mate zal worden verwacht van particuliere initiatieven. Wij pleiten dan ook voor een goede ondersteuning aan bijvoorbeeld de mantelzorgers, maar ook de vrijwilligers van Caritas.

We vragen ook de wethouder om regelmatig naar de raad terug te koppelen, in welke fase deze transities zich bevinden.

De SGP wil ook aandacht vragen voor de mensen waar de zorg echt nodig is. Wij willen er ook op toezien dat het weinige geld dat ontvangen wordt, echt naar de mensen gaat die dit het meest nodig hebben. De SGP zal er dan ook op toezien dat er steeds goede zorg zal zijn voor die kwetsbare groepen die dit zo nodig hebben.

Aan de andere kant ziet de SGP goede mogelijkheden om scholen en kerken te betrekken bij diverse onderwerpen als de zorg, speciaal onderwijs en jeugdbeleid.

De SGP is ook verheugd om te zien dat met een kerkelijk platform, hier veel aandacht aan wordt besteed.

Ruimte en ontwikkeling

Urk is een groeiende gemeente. Nog altijd hebben we het hoogste geboortecijfer van ons land en groeit ons inwonersaantal. Wanneer bereiken we de 20.000? Ook jonge mensen blijven in tegenstelling tot onze buurgemeente Noordoostpolder op Urk wonen of keren na hun studie weer terug naar de Bult. Wij zijn dan ook blij dat we vorig jaar de eerste startersleningen konden verschaffen. Hoe is de stand van zaken op dit moment? We moeten ons hard blijven maken voor onze vele jonge mensen. Er moeten betaalbare starterswoningen zijn en blijven in een kindvriendelijke en groene buurt met voldoende parkeergelegenheid. Een goede infrastructuur is hierbij van groot belang. Verheugd is de SGP met de in aanbouw zijnde Harmpje Visserschool welke in een grote behoefte voorziet in onze jongste kinderrijke wijk. Alsmede het kind-centrum welke een belangrijke plaats zal gaan innemen binnen ons dorp. We zijn blij met de subsidie voor zonnepanelen. Kunnen we een energie neutrale wijk op Urk realiseren? Laat ondernemers en burgers meedenken over invulling van nieuwe dan wel bestaande wijken. We kennen op Urk enkele inbrei locaties waaronder o.a. Locatie Wilhelminaschool. Kan hier net als bij de herinrichting van locatie "vuurbaak" de buurt in participeren? Hoe groter het draagvlak hoe beter de invulling tot zijn recht komt meent SGP. De gemeente moet een faciliterende rol vervullen, stel u daarbij constructief en meedenkend op richting ondernemers en burgers. We denken aan de toekomst van onze bedrijventerreinen. Vorig jaar hebben wij als SGP in onze algemene beschouwingen gerefereerd aan onze ZZP'ers die niet zitten te wachten op grote stukken grond maar wel interesse hebben in kleine kavels. Langzaam is economisch herstel te zien, hoe speelt het college hier op in? Trek grote bedrijven naar de (Economische) parel van Flevoland. De plek aan het IJsselmeer en nabij de A6. We denken aan de buitendijkse haven maar zeker ook aan het bestaande bedrijventerreinen, in de kadernota missen we revitalisering "Westgat" maak het aantrekkelijk om hier te vestigingen, we hebben veel arbeidsplaatsen nodig voor nu en zeker voor de toekomst!

Leefomgeving

Gods goede schepping moeten we bouwen en bewaren. Een schoon milieu, waaronder ook het openbaar groen en water valt, moet onze aandacht hebben. Hier geldt het rentmeesterschap bij uitstek. Het duurzaam inrichten van onze leefomgeving is hierbij het uitgangspunt. Wij willen vervuiling en uitputting van grondstoffen voorkomen door duurzaam te bouwen. Graag willen wij actief meewerken bij de aanschaf van zonnecollectoren door particulieren en het bedrijfsleven. Met name bij de invulling van de Oranjewijk zien wij hier grote kansen voor onze burgers en bedrijven. Ook het optimaal scheiden van afvalstromen biedt kansen voor de gemeente Urk. Bovendien kunnen al deze maatregelen de nodige besparingen opleveren.

De verkeersproblematiek in het oude dorp moet snel worden aangepakt. Het realiseren van goede parkeervoorzieningen, voorzien van camerabewaking aan de rand van ons oude dorp is hierbij een voorwaarde. Vrachtauto’s moeten uit de oude dorpskern worden geweerd. Essentieel is de inspraak en betrokkenheid van de omwonenden. Het is bij uitstek de kwaliteit van hun leefomgeving.

Met grote belangstelling zien wij de aangepaste horecanota tegemoet. Een nota met visie voor de toekomst van onze jeugd waarbij veiligheid en gezondheid op de eerste plaats staan. Een goede samenwerking tussen de horecaondernemers en de gemeente moet hierbij het fundament zijn. De gezamenlijke voorlichting  en training over alcohol en drugsgebruik “Bar-Code” is hierbij een goede aanzet geweest. Alcoholmatiging  en regulering is voor de SGP een van de  belangrijkste  peilers onder het jeugdbeleid op Urk. De beleidsregels aangaande de jeugdhonken zullen binnenkort worden geëvalueerd. Wat de SGP betreft zijn beter toezicht en een effectieve handhaving hierbij leidend.

Via een speelplaatsenplan kunnen speelterreinen en speeltoestellen op een goede manier over de gemeente worden verdeeld. Een goede afstemming  op diverse doelgroepen en leeftijden is hierbij van groot belang. Met wijk- en buurtverenigingen kunnen afspraken over gezamenlijk beheer en toezicht worden gemaakt.

Economie en samenleving

De IJsselmeer- en Noordzeevisserij bevindt zich in zwaar weer, daarom ziet de SGP graag dat er iemand aangesteld wordt die zich volledig gaat bezighouden met de visserij en de lobby in Den Haag en Brussel.

De SGP is van mening dat er gekeken moet worden naar de slagkracht en efficiëntie van ons ambtelijke apparaat, juist met name de acquisitie naar andersoortige economie biedt kansen. De komende jaren komen er veel nieuwe werkzoekenden  bij in onze gemeente, . Gedegen en gedurfd beleid kan werkgelegenheid creëren. Regeren is vooruitzien!

Wat betreft de SGP kunnen we niet snel genoeg beginnen met de realisatie van de buitendijkse haven. Immers dit project zal nieuwe bedrijven aantrekken naar Urk zodat de werkgelegenheid hierdoor gestimuleerd zal worden. We verwachten een actieve rol van de gemeente samen met het bedrijfsleven. We zien met verwachting uit naar de presentatie van de wethouder.

Het aanbestedingsbeleid moet op een transparante en heldere manier worden toegelicht zodat met name Urker bedrijven mee kunnen doen aan projecten op Urk.

De SGP is van mening dat met name de cultuurhistorische uitstraling van Urk werkgelegenheid en inkomsten zal bevorderen. De ‘parel oppoetsen’ is hier een omvangrijk onderdeel van. Als SGP denken wij graag mee met de totstandkoming van de verschillende projecten. De SGP is er een voorstander van om met name de Urker kerken hierbij te betrekken.

Financiën

Per 1 januari 2015 worden er, zoals een ieder weet, door het kabinet vele taken gedecentraliseerd naar de gemeenten. Decentralisatie van taken gaat helaas gepaard met bezuinigingen in het nadeel van de gemeenten. De komende jaren zijn voor onze gemeente zeker niet makkelijk te noemen.

De afgelopen week hebben we gezien hoe het kabinet bijna wanhopig zocht naar draagvlak voor de superprovincie. De superprovincie gaat (vooralsnog) niet door. Het lijkt wel strategisch beleid van het Rijk dat men bewust diverse taken naar gemeenten decentraliseert in de hoop dat gemeenten zelf willen fuseren met buurgemeenten.

Hoe lang zal de gemeente Urk nog zelfstandig blijven?

Het college is vorig jaar samen met de auditcommissie en daarna natuurlijk in de gemeenteraad actief op zoek geweest naar bezuinigingen o.a. door het schrappen van taken. Dit is grotendeels gerealiseerd. Als gevolg van het rijksbeleid zal er voor de begroting 2015 wederom 9 ton bezuinigd moeten worden. Een bijna onmogelijke opgave! We worden voor het WMO budget met ongeveer 40% gekort. Onze burgers gaan dat zeker merken. Voor ons als raad een moeilijke taak.

Voorzitter wij ronden af. Het lijkt wel of dat wij steeds moeten bezuinigen op onze financiële middelen. De afgelopen jaren werden we steeds gekort, ook nu weer. Toch zien wij dat de gemeente Urk met haar inwoners iedere keer de hand aan de ploeg slaat en niet bij de pakken neerzit, maar doet wat haar hand vindt om te doen om zo tegenstand te bieden tegen de mineur van alle dag. Een volk dat zich bij tegenslagen niet gelijk overgeeft maar juist naar elkaar toe wordt gedreven om zo samen de moeilijkheden te boven te komen.

Voorzitter, u mag burgemeester zijn van een uniek dorp met een bijzonder veerkrachtig volk.

Wij wensen u en uw gezin, het college, ons ambtelijk apparaat, vorstenhuis en overheid met alle inwoners van Urk, Gods onmisbare zegen en nabijheid toe voor nu en de toekomst.

Ik dank u.