“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 

Verantwoordingsdebat Integriteitsonderzoek.

Het is voor de gemeenteraad van Urk en haar ambtelijke apparaat een woelige tijd geweest. Dit geldt trouwens ook voor het Berechja college. Wij hopen dat ook zij een periode van rust tegemoet gaan waarin zij zich kunnen concentreren op datgene waar zij goed in zijn namelijk onderwijs geven aan onze jonge inwoners. De perikelen rondom het Berechja college zijn er de oorzaak van geweest dat, u in samenspraak met alle fractievoorzitters een onderzoek hebt ingesteld m.b.t. het lekken van vertrouwelijke informatie. Het rapport van dit onderzoek ligt nu ter discussie voor ons!

De SGP wil tevens enkele zaken aan de orde stellen die in de afgelopen tijd zijn gepasseerd. De afgelopen maanden hebben wij niet willen reageren op de kwestie van het ‘Lekken van vertrouwelijke informatie’ en op de aantijgingen van de heren Hakvoort en Woord.

Hier waren twee reden voor:

 1.    Ten eerste wilden wij de precaire onderhandelingen met het ministerie over het Berechja College niet verstoren. Ons eerste doel was om de Christelijke onderwijsinstelling te behouden voor Urk. 

Dat er bewust vertrouwelijke informatie is gelekt is een feit. Door dit lekken is schade toegebracht aan een onderwijsinstelling en aan individuele personen. Bovendien heeft het lekken van vertrouwelijke stukken een neveneffect. Het vertrouwen in het gemeentebestuur van Urk is geschaad. Kunnen burgers en bedrijven er vanuit gaan dat raadsleden en gemeentebestuurders integer en te vertrouwen zijn. Het is voor ons dan ook onbegrijpelijk en tegelijkertijd veelzeggend dat er raadsleden zijn die de waarheidsvinding  blokkeren. Tot nu toe hebben wij nog geen enkel steekhoudend argument gehoord.

2.   Ten tweede wilden wij de mogelijkheid tot verzoening openhouden richting de heren Hakvoort en Woord en Sinke.  Iedereen begrijpt dat als men publiekelijk elkaar de oren wast in de media  iedere verzoeningspoging  steeds verder weg komt te staan.

 

In de afgelopen maanden hebben wij als fractie vele vergaderingen gehad  met onze besturen. Met het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging en met een afvaardiging van ons landelijke SGP bestuur.

Steeds weer met de intentie om tot verzoening te komen. Er was slechts 1 voorwaarde! Welke was deze dan? Het PKV bestuur en het landelijke hoofdbestuur van de Staatkundig gereformeerde partij heeft een klemmende oproep gedaan aan de heren Hakvoort, Woord en Sinke om, en ik citeer: “Wij doen een zeer dringend verzoek aan raadslid Jan Hakvoort, raadslid Willard Woord en burgerraadslid Jan Sinke om onvoorwaardelijk, dus zonder enige te stellen voorwaarde vooraf, mee te werken aan het volledige integriteitonderzoek dat is ingesteld door de burgemeester van Urk”  Duidelijker kan het niet.

Wij hebben gehoopt op een inkeer en terugkeer. Helaas.  De oproep van de beide besturen kreeg bij de heren geen enkel gehoor. Ook niet met een beroep op de partijbeginselen van de SGP. Is het belemmeren van een integriteitsonderzoek je dan zoveel waard? Wil je met een zelf verzonnen argument het onderzoek tegen houden? Op een gegeven moment ebt het laatste beetje vertrouwen in elkaar weg. Voor ons was er geen basis meer voor samenwerking.

Toch heeft het bestuur schriftelijk te kennen gegeven dat de deur tot verzoening open blijft staan. Helaas is daar tot nu toe geen gehoor aan gegeven. Integendeel zelfs, geen verzoening maar een offensief, een aanval!

Het heeft ons als partij ten hoogste verbaasd en pijn gedaan dat de heren Hakvoort en Woord zich actief hebben ingezet om de SGP fractie met haar besturen en onze burgemeester  in een kwaad daglicht te zetten. Niks geen inzet verzoening maar inzet op verwijdering! In de afgelopen maanden is er in kranten, voor radio en televisie met modder gesmeten richting de SGP en haar besturen. Daar bleef het niet bij, ook onze gewaardeerde burgemeester moest het meerdere malen ontgelden. En dat terwijl onze bgm in de raadsvergadering van 18 december had opgeroepen om daar mee te stoppen. Het gedrag van deze twee mannen staat haaks op de verklaring die Hakvoort aflegde in deze zelfde raadsvergadering 

citaat Hakvoort raadsvergadering dec 2014:  “Hetismakkelijkomtewijzenmetdevinger naareenander.MaardeBijbelleert onsvooral naaronszelf tekijken”.

De persoonlijke emotionele impact die deze beschuldigingen teweeg hebben gebracht bij onze burgemeester en zijn oproep om hier mee te stoppen waren voor Hakvoort en Woord niet voldoende. Integendeel zelfs. De valse beschuldigingen dat onze burgemeester een leugenaar zou zijn hebben deze mannen steeds opnieuw uitgedragen. Recent nog voor de radio bij omroep Flevoland uitgezonden op zaterdag 17 januari. Slechts enkele dagen hierna geeft de heer Hakvoort zijn complimenten richting de burgemeester en zijn vrouw m.b.t. zijn optreden als burgemeester in de zaak van het schietincident. Wij vragen ons af hoe oprecht die complimenten zijn. Hoe geloofwaardig is dan je optreden als raadslid. De ene dag is de burgemeester een leugenaar de andere dag doet hij het goed !?

Ook het feit dat de burgemeester had gezegd dat raadsleden hun privé-mail ter beschikking moesten stellen is niet waar. Dit had de burgemeester ook al gezegd en verklaard in de raadsvergadering van december en lang daarvoor. Toch blijven de heren Hakvoort en Woord dit argument steeds opnieuw noemen. In de brief die door het CDA met de 3 SGP mensen is opgesteld, overigens zonder medeweten van de rest van de SGP fractie of bestuur, wordt  totaal niet gesproken over privé mails beschikbaar te stellen. Daarin worden 7 punten genoemd om niet mee te werken maar niets over privé mail. Een bedacht argument door de heren Hakvoort en Woord om maar niet mee te hoeven werken aan een integriteitsonderzoek. Waarom kunt u lezen in het onderzoek van Hoffmann.

In deze zgn. CDA-brief, ondertekent door de gehele fractie van het CDA en Jan H, Willard W. en Jan S. wordt onze burgemeester  beschuldigd als zijnde iemand die niet bevoegd is om een onderzoek in te stellen en wordt kortweg gezegd dat de burgemeester beter zijn werk moet doen.

Blijft het CDA achter de inhoud van deze brief  staan waarin het functioneren van de burgemeester in twijfel wordt getrokken?

Nog een vraag: het CDA heeft een cruciale rol in het geheel. De gelekte bundel die verscheen op omroep Flevoland was van de heer Klaas Brouwer (naar eigen zeggen) Waarom weigert dan uitgerekend de heer Brouwer om mee te werken aan het onderzoek zodat helderheid verschaft kan worden over het lekken van vertrouwelijke informatie.

Wil de heer Brouwer dan niet weten hoe en door wie zijn bundel verschenen is op de site van omroep Flevoland. Dit zou toch de schijn tegen de CDA weg kunnen nemen?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het interview dat Hakvoort en Woord hebben gegeven aan onze plaatselijke krant heeft aan verzoening ook geen goed gedaan. Zaken die daar werden benoemd zijn pertinent onjuist. De leden van het presidium kunnen dat bevestigen.                                                                                                              

·         Ik ben in het presidium door niemand onder druk gezet! Ik heb mij wel als fractievoorzitter gedistantieerd van de inhoud van de brief en de actie van de 3 SGP leden.                                                                                                             

·         De burgemeester werd beschuldigd van lekken van de zgn. CDA/SGP brief. Dhr. Klaas Brouwer heeft zelf deze brief ingebracht in het presidium. Niks geen lekken dus!

·         Ons plaatselijk en landelijke bestuur is daar in een kwaad daglicht gezet als zijnde mensen die dwingend hun wil opleggen. Deze mensen hebben slechts duidelijk en helder gemaakt wat de lijn van de SGP is m.b.t. integriteit.

 

 

Integriteit en integriteitonderzoek

 

Het is goed om in deze vergadering helderheid te geven m.b.t. wat wij als SGP verstaan onder integriteit en waarom een SGP`er daar wel aan mee werkt.

Bijbelse insteek

Het begrip ‘integriteit’ in een letterlijke vertaling betekent ‘heelheid’ of ‘zuiverheid’. Van Dale vertaalt het met ‘rechtschapenheid’, ‘on-omkoopbaarheid’ en ‘een ongeschonden toestand’. Je zou ook kunnen zeggen dat het ‘eerlijkheid’ betekent, ‘betrouwbaarheid’ en ‘wars zijn van bedrog’

Het functioneren van lokale politici moet voldoen aan normen en waarden, moet moreel door de beugel kunnen, moet aan de professionele eisen voldoen en moet zorgvuldig gebeuren. Maar dat is het belangrijkste niet. Het belangrijkste is dat het functioneren van politici voldoet aan de norm van Gods Woord.

 

Definitie

Als de Bijbel het uitgangspunt is voor integriteit, welke definitie moet dan aan het begrip ‘integriteit’ gegeven worden? De SGP gebruikt de volgende:

Integriteit in de politiek wortelt in het besef dat God de Schepper en Onderhouder is van hemel en aarde. Hieruit komt het verlangen om als politicus in alles te handelen overeenkomstig Gods geboden en de door de overheid gestelde regels. Een christen-politicus beseft dat hij verantwoording zal moeten afleggen tegenover God en de naaste.

Politieke integriteit heeft dus alles te maken met onze handel en wandel overeenkomstig Gods Woord en het verantwoording afleggen tegenover God en onze naaste. Het is dus verantwoording nemen maar ook afleggen. Met name het afleggen van verantwoordelijkheid is in het geding wanneer men niet mee wil werken aan een integriteitonderzoek.

Juist door wel mee te werken behoed men zichzelf en de partij voor de schijn des kwaads. Elke politicus zou de stelregel moeten hanteren: als je niets te verbergen hebt verberg dan ook niets. Wees transparant. Juist de kiezers hebben het recht om inzage te hebben in het handelen van de raadsleden. Zij hebben hun vertrouwen gegeven aan raadsleden in de veronderstelling dat die integer open en eerlijk daar mee omgaan maar ook verantwoording zullen en durven te geven als dit gevraagd wordt.

Dan nog een heikel punt dan aangedragen wordt als zijnde een reden om niet mee te hoeven werken aan een integriteitonderzoek n.m.l. de eed. Wanneer je het argument gebruikt van: mijn ja is ja en mijn nee is nee want ik heb een eed afgelegd sla je de plank volledig mis.

De eed luidt als volgt:

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomenen dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"

Met het afleggen van de eed erken je als raadslid dat de overheid bij de gratie Gods regeert en haar dienares is.

Je belooft dat je de wetten zult nakomen en je plichten zult vervullen naar eer en geweten. Die zin heeft alles te maken met integriteit.

Met de eed wordt beleden alleen in afhankelijkheid van de God van hemel en aarde het politieke werk te kunnen vormgeven

Wanneer je dan deze eed afsluit met de bede:  Zo waarlijk helpe mij God Almachtig, dan beleid je je eigen onvolkomenheid en vraag  je of je met Gods hulp dit mag volbrengen. Je geeft te kennen dat je mens bent, een zondig mens die in alles afhankelijk van de Heere is en in die afhankelijkheid zijn werk alleen kan doen en bewaart moet blijven voor de zonde.

De eed bevestigd dus het feit dat wij mensen niet volmaakt zijn en fouten maken. Als ons dan gevraagd wordt om mee te werken aan een onderzoek om fouten op te sporen en te herstellen kunnen wij alleen maar instemmen met dit verzoek.

Wij als SGP betreuren het dan ook en vinden het onbegrijpelijk dat, ondanks naar onze mening Bijbelse gefundeerde gronden,  de heren Jan H. , Willard W. en Jan S. blijven weigeren om niet mee te werken aan een dergelijk onderzoek.

Het heeft ons ook verbaasd dat het CDA dit blijft doen. Wij zijn van mening dat dezelfde argumenten die we zojuist uiteen hebben gezet voor alle raadsleden van Urk dus ook het CDA leidend zouden moeten zijn in het uitoefenen van hun ambt!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rest ons nog enkele prangende vragen die zeker van belang zijn voor het verder functioneren van onze raad van Urk:

Waarom:

·         werk je als raadslid niet mee aan het integriteitonderzoek?

·         zet jij, Jan H, andere fractieleden en raadsleden onder druk om niet mee te werken aan het onderzoek?  Wat heeft dit te maken met jouw privé mails.

·         zeggen eerst alle raadsleden hun medewerking toe , behalve Jan H, en trekken sommigen die de volgende dag die weer in met name Willard W. Jan S. en het CDA?

·         werk je als SGP lid stiekem met iemand van het CDA, stuurt elkaar vertrouwelijke mails en overlegt zelf samen op kantoor van iemand van de CDA fractie? Ben je SGP`er of ben je CDA`er

·         zeg jij Jan H. dan dat je op Anja Keuter hebt gestemd de laatste verkiezingen? Hoor je nou bij de SGP of bij Unie gemeente Belangen?

·         beschuldigen jullie, Jan H en Willard W. andere mensen door onwaarheden te vertellen? Zijn jullie uit op verzoening of verwijdering?

·         noem jij jezelf een SGP`er maar wil je je niet voegen naar het beleid van de SGP en zet je de partij met haar besturen in een kwaad daglicht?

·         vertel jij, Jan H, in alle media dat jij niet hebt gelekt terwijl je in een intern gesprek met de fractie en dhr. van Leeuwen wel hebt bekent dat je naar anderen vertrouwelijke informatie hebt doorgemaild?

Voorzitter ik stop! Het liefst waren wij als SGP nog samen en was dit alles een nare droom. Helaas is het geen droom maar werkelijkheid. En de werkelijkheid van dit onderzoek heeft voor ons als SGP fractie en voor mij persoonlijk een stevige deuk geslagen in de integriteit van mensen.

Als fractie Havoort- Woord  kun je dan wel verklaren hier in dit huis op 18 december 2014 en ik citeer weer dhr Hakvoort:

Wijhebbenditnietgewild,nietgezocht,hetisonsoverkomen.WijblijvenSGP! , Ik vraag mij af of de heren  Hakvoort en Woord dit nu nog vol blijven houden nu dit rapport verschenen is en wij als SGP ook in staat zijn gesteld om ons verhaal naar voren te brengen, want ik durf te stellen dat het precies andersom is. Jullie hebben dit wel gewild, bewust gezocht en het is jullie zeker niet overkomen. Een zeer kwalijke zaak! 

Voorzitter, ik vraag me af of de fractie Hakvoort-Woord de uiterste consequentie durft te trekken, maar daag ze daar wel toe uit. Wanneer u overtuigd bent van het gelijk van uw beweringen richting burgemeester en wethouders, dan dient u nu een motie van wantrouwen in tegen dit College. Doet u dit niet, dan willen wij straks een motie tegen u indienen, maar uiteraard wachten wij eerst uw reactie af.

Ik dank u voor deze eerste termijn.

Enkele vragen aan de fractie van het CDA.

·         Waarom wilden de leden van de CDA-fractie in eerste instantie wel meewerken aan het onderzoek en daarna plotseling niet meer?

·         Wat is het belangrijkste argument om de waarheidsvinding inzake het lekken van stukken te belemmeren?

·         Waarom heeft het CDA enkele leden van onze fractie benaderd om samen een brief te onder tekenen richting onze burgemeester?

·         Waarom zijn de andere collega-raadsleden van de SGP-Fractie niet ingelicht over deze brief richting de burgemeester?

 

Enkele vragen aan de fractie Hakvoort-Woord.

·         Waarom wilden de heren Willard Woord en Jan Sinke in eerste instantie wel meewerken aan het onderzoek en een dag later niet meer?

·         In een brief die samen met het CDA is ondertekent staan 7 redenen om niet te hoeven mee werken met het onderzoek. Twee daarvan zijn later weer teruggenomen. Waarom wordt er in de bewuste brief van 9 juli 2014 met geen woord gerept over zogenaamde privémails? Is dit argument er later dat jaar pas bijgezocht?