“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 

Actueel

Algemene Beschouwingen 2015

b_155_0_16777215_00_images_P1100756.JPG

Het lijkt erop dat het wat beter gaat in ons land en ook in onze gemeente dan voorgaande jaren. Volgens deskundigen is de crisis voorbij, maar de gevolgen zullen nog lang voelbaar zijn. De huizenverkoop zit op Urk niet in het slop maar gaat juist goed en de visserij en de handel maken betere tijden door dan voorheen. Onlangs mocht het MDV-schip in gebruik genomen worden en naar we hopen zal dit schip, met haar nieuwe geavanceerde technieken, haar vruchten afwerpen voor een nog betere en rendabelere visserijmethode. Er is veel bedrijvigheid in de maritieme sector en ook verrijst er een mooi plaatje in de haven en wel het historische plankier.

Ook wordt er voor de jeugd het nodige gedaan en mochten we in het afgelopen jaar terugzien op de opening van een nieuw gebouw voor de Hapkidovereniging, het Kindcentrum, met daarin o.a. de peuterspeelzaal, kinderdagopvang, Kentalis en allerlei andere partijen en mochten we afgelopen week een bezoek brengen aan een prachtig vernieuwd zwembad dat in het voorjaar van 2016 helemaal klaar hoopt te zijn.

Is het dan allemaal rozengeur en maneschijn? Nee dat niet, maar we moeten, zoals zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus ons voorhoudt: dankbaar zijn in voorspoed en geduldig zijn in tegenspoed.

Geduldig is niet achterover hangen, maar Ora et Labora! Bid en werkt!

Er zijn ook zaken die ons zorgen baren. Denken we aan de decentralisatie van de zorg op de verschillende terreinen en de daaraan gekoppelde bezuinigingen van de overheid dan zullen we als gemeente alert moeten zijn en blijven. Het gaat in vele gevallen om kwetsbare doelgroepen en dat vraagt iedere keer weer om weloverwogen beslissingen en eventuele acties.

We vertrouwen dat dit college deze zaken met de nodige zorgvuldigheid en vastberadenheid zal aanpakken.

Het zijn bewogen jaren geweest voor zowel onze gemeente, ons Nederland maar ook voor de rest van de wereld. In de vorige kadernota spraken wij hier reeds van. Ondanks alle zorgen, verdriet en moeite mogen en moeten we belijden dan de HEERE getrouw was, is en blijft. Hij is de Almachtige en Eeuwige God, Zijn Woord is ook in 2015 actueel en zal dit ook blijven voor de toekomst.

Want ondanks de vele zorgen die er zijn en die er ook zullen blijven, mogen we moed putten uit Gods Woord. Dat Woord leert ons dat er tijden van tegenspoed zullen zijn maar ook tijden van voorspoed. En in al deze tijden wil de HEERE nabij zijn, want Hij zelf getuigt in Zijn Woord: wie Mij aanroept in de nood vindt Mijn gunst oneindig groot! Die gunst wenst de SGP u allen toe voor tijd en eeuwigheid beide.

Na deze korte inleiding wil de SGP graag overgaan tot haar beschouwingen over de kadernota van 2015en zal deze per programma behandelen.

Bestuur en dienstverlening

Het doet ons goed als SGP om in de kadernota te lezen dat de basis van het besturen van de gemeente, en dat geldt dan zowel voor het college, de raad als de gehele organisatie, als fundament heeft Gods Woord. Dat besturen, zo wordt geschreven, is verantwoordelijkheid nemen en geven vanuit een dienstbare opstelling, want dat is toch onze houding, dienstbaar zijn voor de inwoners van Urk. Deze grondhouding vervat precies de kern van het programma “bestuur en dienstverlening”.

Daar, waar dit mogelijk is, wordt gezocht naar samenwerking met andere gemeente zonder het christelijke karakter van ons dorp uit het oog te verliezen.

Als SGP zijn wij voorstanders van samenwerking, als dit in het voordeel is van de gemeente en haar inwoners. Ook de samenwerking van onze eigen burgers en bedrijven met de gemeente staat bij ons hoog in het vaandel.

In een veranderende digitale wereld zal de gemeente dan ook goed moeten nadenken wat wel en wat niet efficiënt is voor de organisatie en haar klanten met daarbij in ogenschouw te nemen de financiële investeringen die daar tegenover staan. Niet alle digitale middelen zijn noodzakelijk om de dienstverlening op peil te houden. Een goede kosten- en batenanalyse zal dan ook iedere keer gemaakt moeten worden voordat men digitale middelen aanschaft.

Vanuit deze samenwerking zien wij dat daar waar dit mogelijk is, ook bij openbare aanbestedingen, zoveel als mogelijk Urker bedrijven zijn betrokken. Ga zo door!

Verder komt in dit programma de openbare orde en veiligheid ter sprake. Wij zien in de politiek dat de rol van de gemeente steeds belangrijker wordt op dit gebied, met meer verantwoordelijkheden die bij de gemeente liggen. Als SGP pleiten wij er dan ook voor om actief aandacht te besteden aan toezicht en handhaving van deze nieuwe wet- en regelgeving.

Sociale agenda

Vanaf 1 januari 2015 hebben wij als gemeente nieuwe taken op onze schouders. De jeugdwet, nieuwe WMO en de participatiewet. Het doel is de zorg dicht bij mensen te organiseren en het voor de burgers beter en overzichtelijker te maken. Door de opgelegde bezuinigingen is het moeilijker deze doelen te verwezenlijken. Het budget voor de WMO wordt meer dan gehalveerd. We zullen de komende jaren dus moeilijke keuzes moeten maken als gemeente. De SGP wil er nauwlettend op toezien dat het weinige geld dat er is, naar de mensen gaat die dit het hardst nodig hebben. Wij zijn trots dat de Urker samenleving (kerken, buurten, maatschappelijke organisaties) spontaan de handen uit de mouwen steken. Groepen vrijwilligers organiseren zich steeds beter. Dit past ook naadloos bij de christelijke naastenliefde en barmhartigheid die wij voorstaan.

Helaas worden wij ook bij de pleegzorg geconfronteerd met een buitenproportioneel groot financieel nadeel. Wij weten dat dit college dit niet voor lief neemt en dat wethouder Brouwer hier zeker actief mee bezig is. Ook de regionale spreiding van de ambulance baart ons zorgen. Laten we ervoor waken dat de gekoesterde ambulancestandplaats op Urk niet verdwijnt. Het kan voor plaatsgenoten het verschil maken tussen leven en dood. Daarnaast zijn we nog elke dag blij met een uitstekend functionerende First Responder. Dank aan al die vrijwilligers die dag en nacht klaar staan voor hun medemens.

Ruimte en ontwikkeling

Zoals wij in onze inleiding al kort gememoreerd hebben mogen we dankbaar zijn voor de groei die er is op het gebied van de woningbouw. Na jaren van bouw door nagenoeg 1 aannemer is het tij gekeerd en kunnen onze Urker aannemers meer dan voorheen bouwen. Dit mede door de inzet van wethouder Post jr. Onze Oranjewijk kan gezien worden als een voorbeeld voor andere gemeenten. Innovatieve en duurzame ontwikkelingen zijn en worden hier toegepast. Dit alles met het oog op zolang mogelijk woongenot per woningsoort oftewel levensloopbestendig bouwen. Het is ook onze plicht om als rentmeesters te bouwen en te onderhouden met het oog op de toekomst. De SGP heeft de afgelopen jaren dan ook gepleit om die mogelijkheden te onderzoeken en aan te grijpen, om daar waar dit gewenst is en kan, onze ouders of gehandicapte kinderen in de eigen woning te kunnen verzorgen. Denk in dezen aan het fenomeen kangoeroe-woning. Neemt niet weg dat dit alles wel betaalbaar moet blijven voor de burgers en vooral voor de jonge starters. Als coalitie waren wij dan ook verblijd dat het weer gelukt is de startersregeling te continueren.

Het verheugt de SGP dat na een lange tijd van nagenoeg “stilstand” in de verkoop van bedrijfsgrond de afgelopen periode behoorlijk wat grond is verkocht. Wethouder Post ga zo door! Denk mee met bedrijven en stel u dienstbaar op!

Wat de toekomst betreft en de woningbouw zullen we ons goed moeten beraden hoe of wij Urk verder kunnen uitbreiden met behoud van wooncomfort en een goede infrastructuur.

Leefomgeving

Onze burgers moeten zich veilig en prettig voelen in de buurt waar ze wonen. Het is dan ook een voorwaarde om de burgers te betrekken bij de inrichting en aankleding van hun wijk en straat. Deze participatie maakt mensen medeverantwoordelijk en mede-eigenaar van hun buurt. Dit voorkomt verrommeling en daarmee erosievandalisme van de omgeving. Daarnaast moeten buurtverenigingen ook in staat worden gesteld om hun taken en sociale activiteiten met de buurt te ontplooien. (wij zullen hierover een motie indienen.)

Wij hopen dat het parkeerterrein bij de slikhoogte snel mag worden uitgebreid. Vervolgens kunnen we dan de blauwe zone in het oude dorp gaan invoeren. Om zo de parkeerdruk te verminderen en de oude dorpskom weer prettig en aangenaam te maken voor de bewoners en de toerist.

De SGP pleit voor verdere versterking van de cultuurhistorische objecten in ons dorp. Wij zijn dan ook blij dat de oude bakkerij tegenover de Bethelkerk in oude luister wordt hersteld. Verder zien wij met belangstelling uit naar de plannen voor vernieuwing van ons prachtige palenscherm. De SGP hecht eraan de cultuurhistorische omlijning van het oude eiland Urk te markeren en te waarborgen voor de toekomst.

Wij zijn blij dat de horecanota is aangepast. Urk is een aantrekkelijke gemeente om te verpozen en daarbij behoren kwalitatief goede voorzieningen. Wij roepen het college op om nog dit jaar te komen met een evaluatie en aanpassing van de regels rond de jeugdhonken. Het zou goed zijn de “klankbordgroep jeugd” hier ook bij te betrekken vanwege hun betrokkenheid.

Graag zien wij een slechtweervoorziening zoals het visserij-belevingscentrum gerealiseerd op de haven. De bezoeker die ons dorp aandoet moet bij vertrek weten dat onze vissers op een zo verantwoord mogelijke manier hun beroep uitoefenen op zee en dat onze vloot in Europa voorop loopt qua innoveren en verduurzamen.

Economie en samenleving

Wat de SGP betreft ligt de sleutel tot succes, als het gaat om het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Urk, in de realisatie van de buitendijkse haven. Gelukkig is hier inmiddels een breed draagvlak voor en zijn veel zaken al in gang gezet en contacten gelegd. Als het aan de SGP ligt, wordt de aandacht hiervoor de komende periode geïntensiveerd. Dit heeft een aanzuigende werking op nieuwe bedrijvigheid. En dit is ook weer positief voor grondverkoop op het bedrijventerrein.

Wat betreft investeringen in publieke delen van een buitendijkse haven, of het binnendijks bedrijventerrein moet een juiste afweging worden gemaakt over de eigen rol van de gemeente Urk. Met name het faciliteren en begeleiden van het project is aan de Gemeente Urk en Noordoostpolder, in nauwe samenwerking met de provincie Flevoland.

Dat vereist een actieve rol, waarin niet alleen de bal bij het bedrijfsleven neergelegd kan worden.

De detailhandel heeft het niet gemakkelijk gehad de laatste jaren. In veel plaatsen heeft dit geleid tot faillissementen en winkelleegstand. De urgentie om dit aan te pakken is hoog: leegstand is schadelijk voor de wijkeconomie en tast de leefbaarheid aan. In ieder winkelcentrum is de aanwezigheid van een publiekstrekker noodzakelijk voor de consument. De SGP vindt dat in de nieuwe detailhandelsnota ook zeker aandacht moet zijn voor interpretaties van de ondernemers die het betreffen, de middenstanders van de gemeente Urk. Urk heeft vooralsnog zeker geen behoefte aan een vijfde winkelcentrum.

Het MKB is de motor van de economie, ook op Urk. Het is daarom van groot belang dat het MKB de kans krijgt om mee te doen met aanbestedingen. Hiervoor dient een transparant aanbestedingsbeleid te zijn met als basis het VNG-modelbeleid, een actieve opstelling van de gemeente die zoekt naar maatwerkoplossingen. Wat de SGP betreft mag het aanbestedingsbeleid nog meer Urk-proof gemaakt worden.

Als SGP roepen wij u op om samen met het bedrijfsleven (zowel midden- en kleinbedrijf alsook zzp-ers) ontmoetingen te organiseren, zodat er meer samenhang ontstaat. Op die manier kan de lokale economie optimaal profiteren bij gemeentelijke projecten.

Visserij

Gelukkig gaat het op dit moment beter met de Noordzeevisserij. Dat neemt niet weg dat onze aandacht niet mag verslappen ten aanzien van deze bedrijfstak. Wij zijn dan ook heel blij met de initiatieven die genomen zijn door het Masterplan Duurzame Visserij. Als we zien naar het pilotschip MDV, dat onlangs in de vaart gebracht is, hebben we hoge verwachtingen van onze visserijsector.

De IJsselmeervisserij bevindt zich nog wel in zwaar weer. Gelukkig zijn er vorige week in de vaste Kamercommissie voor de Visserij enkele lichtpuntjes ontstaan, mede door de inzet van onze SGP-vertegenwoordiger in Den Haag en met de steun van de andere partijen. Wij ervaren dat goede contacten in Den Haag en Brussel van grote waarde zijn voor de visserijsector en roepen het College op om zeker op deze weg door te gaan.

Financiën

Naast een gevoel van dankbaarheid over de sluitende meerjarenbegroting, is er ook reden tot zorg. Onlangs lichtte de afdeling Financiën, naar aanleiding van de pas verschenen meicirculaire, een tipje van de financiële sluier op over de komende jaren. Vooral het sociaal domein laat een aflopend budget zien tot 2019. Krijgen we weer een bezuinigingsronde of zijn er mogelijkheden om dit op te vangen in het aanbod aan voorzieningen?

Het kabinet koerst al een tijd op de vorming van 60.000+ gemeenten. Dit heeft zelfs al gevolgen gehad voor de gemeenteuitkering, voor een behoorlijk bedrag. De SGP is van mening dat het

College, samen met alle kleinere gemeenten, dient op te trekken om deze ontwikkeling te stoppen.

Wij wensen tot slot de inwoners van Urk, het college van burgemeester en wethouders, en de gemeenteraad de Zegen des Heeren toe.

 

 

 

 

 

 

 

Kees van der Staaij naar Urk

Partijleider Kees van der Staaij van de SGP bezoekt op vrijdag 6 maart Flevoland. Statenlid Sjaak Simonse, lijsttrekker voor de SGP in Flevoland, en Jacob de Borst, lijsttrekker SGP voor het waterschap Zuiderzeeland, vergezellen hem.

De SGP-delegatie brengt een bezoek aan de Visafslag op Urk. Kees van der Staaij zal zich laten informeren door de visserijsector over de actuele stand van zaken. Vervolgens gaan de SGP-politici in debat met de man en vrouw op straat, in het winkelcentrum Urkerhard.

b_155_0_16777215_00_images_Staaij_op_Urk.jpg's Avonds wordt er een verkiezingsbijeenkomst in de Moriakerk, Reestdal 25 te Emmeloord belegd. Deze avond begint om 19.45 uur. De aanwezigen krijgen volop de gelegenheid om in debat te gaan met Tweede Kamerlid Kees van der Staaij, met Statenlid Sjaak Simonse en met de lijsttrekker voor het waterschap, Jacob de Borst. Het belooft een interactieve avond te worden.

Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) op Urk

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop bracht vrijdagmiddag een werkbezoek aan Urk. Hij was onder de indruk van de onderwijsvernieuwingen en de innovaties. Het bezoek van Bisschop stond in het teken van de jeugd en van de kansen voor de maritieme en nautische sector in de toekomst. Kamerlid Bisschop bezocht samen met wethouder Geert Post achtereenvolgens het innovatieproject Masterplan Duurzame Visserij (MDV), het Kindcentrum en de Visserijschool. b_155_0_16777215_00_images_SGP_Kindcentrum.jpg

Verantwoordingsdebat Integriteitsonderzoek.

Het is voor de gemeenteraad van Urk en haar ambtelijke apparaat een woelige tijd geweest. Dit geldt trouwens ook voor het Berechja college. Wij hopen dat ook zij een periode van rust tegemoet gaan waarin zij zich kunnen concentreren op datgene waar zij goed in zijn namelijk onderwijs geven aan onze jonge inwoners. De perikelen rondom het Berechja college zijn er de oorzaak van geweest dat, u in samenspraak met alle fractievoorzitters een onderzoek hebt ingesteld m.b.t. het lekken van vertrouwelijke informatie. Het rapport van dit onderzoek ligt nu ter discussie voor ons!

De SGP wil tevens enkele zaken aan de orde stellen die in de afgelopen tijd zijn gepasseerd. De afgelopen maanden hebben wij niet willen reageren op de kwestie van het ‘Lekken van vertrouwelijke informatie’ en op de aantijgingen van de heren Hakvoort en Woord.

Hier waren twee reden voor:

Lees verder...

Verantwoordingsdebat Berechja College.

Het Berechja College en de rol van de gemeente Urk.

De gemeente Urk had en heeft  geen bekostigende of bestuurlijke relatie met het Berechja college. Alle bestuurlijke en financiële besluiten omtrent het verbouwen en nieuw  bouwen van gebouwen waren een autonome bevoegdheid van het bestuur van Berechja. De gemeente had daar geen inzage in of weet van.

Eind 2013 kwamen er verschillende signalen naar buiten dat het Berechja mogelijk financiële problemen had. Er waren verschillende zaken niet goed op orde binnen Berechja. Hoe de zaken er precies voor stonden was toen niet duidelijk. Er zou een mogelijk tekort zijn op het project ‘Visserijschool’. Er werden echter geen financiële stukken overlegd door Berechja waaruit dit tekort zou blijken. Daadoor was niet duidelijk hoe dit mogelijke tekort heeft kunnen ontstaan en of er daadwerkelijk sprake was van een tekort. Wij waren als SGP-Fractie bezorgd.

Feit was dat de bouw van de nieuwe visserijschool korte tijd heeft stil gelegen en kort daarna is hervat. Kennelijk was er toen een tijdelijk financieringsprobleem en is toen snel weer opgelost. Het hoe en waarom was niet bekend. 

Voorjaar 2014 kwam er een concrete hulpvraag richting de gemeente en bleek dat de financiële problemen groter en ernstiger waren. Er werd verscherpt financieel toezicht ingesteld door het ministerie van OCW.  Nadien werd duidelijk dat zonder ingrijpen een faillissement onafwendbaar was.  Dit was voor de SGP-Fractie een onaangename verrassing.

De schuld van het Berechja College bedroeg 3,5 miljoen euro, ontstaan door de nieuwbouw van de school, aldus interim-bestuurder Littooij van het Berechja College. De problemen bij de school waren veel groter dan in juni 2014 naar buiten werd gebracht. Toen werd gezegd dat de opleiding met 1 miljoen euro gered kon worden. (Het rijk, de provincie en de gemeente trekken nu 2,5 miljoen euro uit om het Berechja er bovenop te helpen.)
Los van de schuld waren er ook structurele tekorten. Een deel van de tekorten wordt overgenomen door ROC Friese Poort, dat de MBO-opleidingen van het Berechja overneemt.
Een ander deel van de schuld, anderhalf miljoen euro, denkt Littooij in 7 jaar tijd weg te kunnen werken.

 De heer Littooij neemt een eerdere beschuldiging aan het adres van de gemeente terug. De bestuurder zei eerder dat de gemeente geld had toegezegd voor de nieuwbouw, maar hij erkent nu dat die informatie nergens op gebaseerd is.

Er valt het college of de gemeenteraad van Urk dan ook niets te verwijten. Sterker nog het college en in het bijzonder de burgemeester Dhr. Van Maaren zijn wij grote dank verschuldigd. Door zijn niet aflatende inzet is een dreigend faillissement van de school verkomen.

De SGP-Fractie heeft het college en in het bijzonder de burgemeester altijd gesteund om via de weg van de stille diplomatie het Berechja College voor Urk te behouden. Een ieder kan begrijpen dat onderhandelingen in stilte worden gevoerd. Het dan ook kwalijk en onbegrijpelijk dat er in dat vroege precaire stadium van diplomatie vertrouwelijk informatie is gelekt vanuit deze raad.

Een aantal stappen zijn inmiddels gezet. We zijn er nog niet. Het is nog wachten op groen licht van de provincie.  Voor de SGP staat het behoud van het Christelijk Voortgezet Onderwijs “Berechja”  als een paal boven water.

Het is voor de SGP onbegrijpelijk hoe het zo mis heeft kunnen gaan. Er dient dan ook een gedegen en onafhankelijk onderzoek te komen naar het financiële debacle bij het Berechja College. Het ministerie van OCW in Den Haag heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar het falend bestuur van Berechja. De onderste steen moet boven.

 

Vragen aan het college.

1.       Hoe is de stand van zaken op dit moment inzake het reddingsplan van het Berechja College.

Vragen aan de fractie Hakvoort Woord.

1.       U hebt het gemeentebestuur herhaaldelijk in de media beschuldigd van leugens. Onze vraag is wie heeft er dan waar niet de waarheid gesproken? Graag een toelichting.

2.       U hebt onze gewaardeerde Burgemeester publiekelijk voor leugenaar uitgemaakt. U hebt daar tot nu toe geen argumenten bij geleverd.  Wij vragen van u dan ook publiekelijke excuses hier in deze zaal.

Het Berechja College behouden voor Urk.

Met dankbaarheid hebben wij  het nieuws over het Berechja College vernomen van de minister van OCW. Dr. Jet Bussemaker en haar staatssecretaris Dhr. Sander Dekker. Mede dankzij een aanzienlijke financiële bijdrage en garantstelling door de gemeente Urk kan het Nautisch onderwijs en de VMBO school gecontinueerd worden.

De afgelopen maanden heeft de raad van Urk er alles aan gedaan om het Berechja voor de gemeente Urk te behouden. Het meeste werk moest achter de schermen worden verricht. Gelukkig is dit in de grote eensgezindheid geschied samen met raad, college, provincie en niet te vergeten de landelijke moederpartijen. De landelijke gedoogpartners CU en SGP hebben hierin ook een belangrijke rol gespeeld richting het kabinet.

Er is nu duidelijkheid voor de ouders, leerkrachten en kinderen die betrokken zijn bij het Berechja. Hopelijk geeft dit rust na een roerige periode voor de school.

Ook wij zijn blij dat er nu helderheid is geschapen naar de Urker gemeenschap toe. Binnenkort zal er over de gehele gang van zaken verantwoording worden afgelegd in een openbaar debat in de gemeenteraad van Urk.