“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 

Actueel

Breuk in de SGP-Fractie

Na een lange periode van onrust binnen de fractie van de SGP, waar het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging maar ook het landelijke bestuur van de SGP bij betrokken is geweest, moeten wij met verdriet in ons hart constateren dat enkele leden van de SGP-fractie, te weten Jan Hakvoort, Willard Woord en Jan Sinke, volharden in het standpunt dat zij niet mee willen werken aan het integriteitsonderzoek van de burgemeester van de gemeente Urk.

Vanuit het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging, maar ook vanuit het DB van het Hoofdbestuur van de SGP zijn duidelijke en heldere kaders aangegeven over het wel dan niet mee werken aan een integriteitsonderzoek. De kern van de boodschap van zowel het PKV als het DB van het Hoofdbestuur is dat een SGP`er eerlijk en oprecht dient te handelen en zich behoort te hoeden voor de schijn des kwaads.

Een SGP`er behoort eerlijk, oprecht en betrouwbaar te zijn. Zo`n politicus zal eerlijk omgaan met mensen en collega`s, de waarheid bevorderen en de leugen bestrijden. Het kan niet zo zijn dat er concessies worden gedaan ten koste van de waarheid, het vertrouwen en de betrouwbaarheid van een SGP`er en dus daarmee ook aan de partijbeginselen van de SGP.

Kortom een SGP’er bevordert ten allen tijde de integriteit van bestuur.

Het vasthouden aan het standpunt om niet mee te willen werken aan het integriteitsonderzoek, brengt ernstige schade toe aan het partijbeginsel van onze Staatkundig Gereformeerde Partij, de betrouwbaarheid en het vertrouwen zowel binnen als buiten de fractie.

Ons rest helaas niets anders dan deze drie mannen het vertrouwen en de samenwerking op te zeggen. Wij hebben hun uitdrukkelijk gevraagd hun zetel ter beschikking te stellen aan het SGP-bestuur.

Algemene Beschouwingen 2014

ALGEMENE BESCHOUWINGEN KADERNOTA 2014

Geachte voorzitter,

Het is een bewogen jaar geweest wat er politiek gezien achter ons ligt. Het jaar waarin de gemeentelijke verkiezingen zijn geweest en waarna een tijd van schijnbare rust het weer volop werken is voor een ieder in dit huis.

Noemden wij vorig jaar nog dat ons land, Europa en grote delen van de wereld in de greep waren van de financiële crisis, nu slechts 1 jaar later, lijkt het wel of  het nog erger geworden is.

Wij horen en zien vele schrikkelijke dingen om ons heen in de wereld:

Oorlogen – burgeroorlogen, terroristische aanslagen, mensen die elkaar doden vanwege hun  geloofsovertuiging en ga zo maar door.

Hoelang zal de verdraagzaamheid in ons land nog stand houden. Ook in ons land merken wij dat de tolerantie richting christenen en hun levensovertuiging minder wordt. In politiek Den Haag is dit helaas al merkbaar.

Gelukkig mogen wij nog in alle rust en vrede als Raad van Urk de belangen vertegenwoordigen en behartigen van al onze burgers. In gezamenlijkheid optrekken en het goede voor elkaar te zoeken, dat is de wens van de SGP, maar naar wij gevoelen ook van de gehele Raad en dat is een grote zegen. Een zegen van God waar wij zo snel overheen leven wanneer alles goed gaat, maar waarbij we door het wereldgebeuren weer eens even bij stil behoren te staan.

Niet alleen deze problemen met betrekking tot vrijheid en tolerantie baren ons en velen met ons zorgen, maar ook nog steeds het financiële gebeuren. Landelijk horen wij dat de crisis vanuit een dieptepunt omhoog kruipt maar daar is helaas voor veel burgers en bedrijven nog niet veel van te merken.

Toch mogen wij weten en geloven dat de HEERE alles bestuurt naar Zijn wil en raad. Dat is voor ons mensen wel eens moeilijk maar tegelijk is het een geruststelling en bemoediging dat God alles in Zijn hand heeft en dat ook wanneer het soms moeilijk gaat Hij degene is die van ons weet en op ons gebed uitkomst wil schenken.

De HEERE schenke ons allen dat gebed om voor en met elkaar te bidden en te danken om zo het goede voor elkaar te zoeken tot eer van Zijn grote Naam.

Lees verder...

Europese Verkiezingen

Urk als startplaats verkiezingscampagne ChristenUnie - SGP voor het Europees Parlement.
Na een periode van vier jaar gescheiden te hebben opgetrokken in het Europees Parlement komen ChristenUnie en de SGP dit keer weer uit met een gezamenlijke lijst. Samenwerking Ja, Superstaat Nee is het motto waarmee Peter van Dalen en Bas Belder de kiezers voor zich zullen proberen te winnen.
Erkenning van de staat Israël en steun aan dit land staat hoog op de agenda van beide partijen.
D.V. 10 mei as. vindt de aftrap van de verkiezingscampagne plaats in Zwolle waarna via Kampen, Urk als einddoel voor die dag wordt aangedaan.
Om 16:00 uur wordt de delegatie, waaronder Peter van Dalen en Bas Belder, op het haventerrein opgewacht door de voorzitters van beide plaatselijke kiesverenigingen, waarna er te voet koers wordt gezet naar de Botterschuur. Gedurende de wandeling hopen Peter en Bas met zoveel mogelijk burgers in gesprek te komen.
Onder het genot van een kopje koffie met wat erbij is er in de Botterschuur voor Peter en Bas volop gelegenheid een gesprek aan te knopen met vertegenwoordigers van het visserijbedrijfsleven en het college van Burgemeester en Wethouders. Burgemeester P.C. van Maaren zal van de gelegenheid gebruik maken om het Urkmanifest te overhandigen, waarop de wensen staan vermeld ten aanzien van de EU, betreffende Urker projecten.
Hierna gaat de delegatie weer wandelend terug naar de plaats van aankomst, het haventerrein. Ook de Vuurtoren wordt hierbij aangedaan, waarbij er voor de pers wellicht de mogelijkheid bestaat om een plaatje te schieten van het gezelschap.
Zoals gewoonlijk laat Urk de gasten niet met een lege maag vertrekken. Na een bescheiden lunch bij Dayseaday hoopt de delegatie om ongeveer 18:00 uur Urk weer achter zich te laten.

Coalitieakkoord.

Koers en vaart houden
Inleiding
Voor u ligt het coalitieakkoord van de SGP, ChristenUnie en Hart voor Urk.
Het akkoord is een vervolg op het coalitieakkoord dat deze partijen vier jaar eerder
hebben ingezet, “Zeilen bijzetten”!
Het document is kaderstellend, een logisch voortvloeisel vanuit ons duale stelsel.
Dit coalitieakkoord is geen statisch document. Immers zullen wij als gemeenteraad moeten
handelen naar omstandigheden. Als coalitiepartijen zijn wij hiervan doordrongen en zullen dit
akkoord moeten zien als een richtinggevend document. Daar waar nodig, zullen wij moeten
handelen naar de dan geldende omstandigheden. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen op
economisch gebied kunnen sterk bepalend zijn voor het te voeren beleid. Vooralsnog zullen
wij als gemeente een sober beleid moeten voeren daar het financiële klimaat nog niet
optimaal is.
Wij zullen moeten letten op de wind en soms zal het laveren worden tussen de bakens door!
Toch is er voor de coalitiepartijen één belangrijke zaak waaraan wij niet willen tornen, dat is
behoud van ons christelijke karakter.
Deze bakens willen wij niet verzetten ook al verloopt het christelijke getij in ons land.
Met deze kaders wil de SGP, Christen Unie en Hart voor Urk het college richting geven voor
het maken van een collegeprogramma.
Wij hebben ervoor gekozen om het akkoord helder en bondig te formuleren. Het gaat ons om
het stellen van de kaders.
Bestaande lopende projecten zullen worden afgewikkeld door de wethouder die het project
ook gestart heeft. Verder zal er een herschikking plaatsvinden van de portefeuilles onder de
wethouders.
Het is de wens van de coalitie om, zo de Heere wil en wij leven, samen met al de andere
partijen de komende vier jaar in eensgezindheid op te trekken om het goede zoeken.

Lees verder...

Prachtig beeldje palenscherm is voor heel Urk

Voor beeldhouwer Piet Brouwer vormt het palenscherm een inspiratiebron. Daarom maakte hij een voorstelling van twee Urker figuurtjes die over dit scherm in de verte turen. De beeldhouwer vond dat de plaatselijke SGP het werk verdiende voor zijn inzet voor het herstel van het palenscherm. ,,Een mooi beeldje voor in de fractiespreekkamer, zei Piet. Maar, wij hebben helemaal geen eigen spreekkamer’’, vertelt SGP’er Jan Hakvoort.  ,,Mede daarom hebben we het wat breder getrokken. Tijdens het afscheid van de gemeenteraad hebben we het aan de burgemeester als voorzitter van het college gegeven, zodat het werk een prominente plaats kan krijgen in de raadszaal en heel Urk ervan kan genieten. Nu nog een potje geld voor cultuur, zodat wij het palenscherm kunnen opknappen."

b_155_0_16777215_00_images_palenscherm_beeldje.jpg

Bedankt!

Wij bedanken onze kiezers voor het in ons gestelde vertrouwen.
          Wij zeggen na de Heere een ieder hartelijk dank.

Wij hopen Deo Volente ook de komende 4 jaar voor u klaar te staan.

b_155_0_16777215_00_images_verkiezingen_2014.jpg