“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 

Actueel

Jaarverslag SGP 2013

Algemeen jaarverslag 2013

Het jaar 2013 was in bestuurlijk opzicht een druk jaar. We hielden op 9 februari een vroege jaarvergadering, waarbij ook onze landelijke voorzitter de heer M.F. van Leeuwen aanwezig was. Er werd inhoudelijk gesproken en gestemd inzake het vrouwenstandpunt. Tijdens de landelijke partijdag en de daaropvolgende huishoudelijke vergadering hebben de Urker afgevaardigden het standpunt van de pkv Urk overgebracht en aldus gestemd. Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werden een aantal zaken geregeld en georganiseerd. Door de ledenvergadering werd een selectieadviescommissie (SAC) geïnstalleerd die in 2013 kwam tot het uitbrengen van een concept kandidatenlijst. Inzake het aanwijzen van de lijsttrekker en het consulteren van de leden over de concept kandidatenlijst werden een tweetal extra ledenvergaderingen belegd in juni en september. Op constructieve wijze werd in gezamenlijkheid gekomen tot het aanwijzen van de heer J.W. Bakker als lijsttrekker voor de komende verkiezingen en het vaststellen van de definitieve kandidatenlijst door het bestuur. Begin juli werd onze lijsttrekker en begin oktober werd onze kandidatenlijst gepresenteerd aan de Urker bevolking. Begin oktober werd de eerste vergadering van de campagnecommissie bijeengeroepen. Besloten werd om als bestuur, fractie, wethouder en jongeren in gezamenlijkheid de campagnecommissie te vormen en de campagne te starten. Binnen het bestuur is er, naast bovenstaande, bijzondere aandacht geweest voor de volgende zaken: ledenwerving, versterken financiële positie, aansturen SGP jongeren regio Urk, communicatie naar de leden en periodieke gesprekken met wethouder en fractievoorzitter. Bestuurslid de heer P. Morren gaf te kennen dat hij, wegens persoonlijke omstandigheden, in 2013 geen actieve bijdrage kon leveren aan de bestuursactiviteiten. Op verzoek van het bestuur is de heer Morren wel aangebleven als bestuurslid tot zijn aftreden op de komende jaarvergadering. Het is een zegen voor ons als bestuur te mogen ervaren dat we in eensgezindheid hebben mogen besturen en de kracht hebben ontvangen om het vele werk te mogen doen. Wij hopen dat onze bestuurlijke arbeid goede voortgang mag hebben na de komende jaarvergadering. We nemen afscheid van twee bestuursleden, die zich (ieder om zijn eigen moverende redenen) niet herkiesbaar hebben gesteld. De heer H.J. Kaptijn (onze huidige secretaris) neemt na een lange staat van dienst afscheid van het bestuur. Wij hopen binnen het bestuur een goede opvolger te kunnen aanwijzen om de secretariële taken te kunnen voortzetten. Alle inzet, in welke geleding van de partij ook gepleegd – door wie dan ook – moet dienen tot het maximaal uitdragen van de grondbeginselen van onze partij; een partij die Bijbelse politiek wil bedrijven op grond van Schrift en belijdenis. De HEERE schenke een ieder daarbij wat nodig is; voor tijd en eeuwigheid beide.

Tot ziens op Deo Volente 1 maart en alvast een goede voorbereiding op onze jaarvergadering toegewenst.

Namens het bestuur,

uw voorzitter,

L. van der Zwan


Financieel verslag 2013

Financieel jaarverslag 2013

Het is inmiddels al weer voor de vierde keer dat ik als penningmeester van uw vereniging verslag mag uitbrengen over een afgelopen boekjaar. De tijd vliegt en bij het klimmen der jaren lijkt het wel of de tijd steeds vlugger voorbij gaat. Alsof het gisteren was dat ik aanschoof als bestuurslid.

Ik heb de periode tot nu toe als zeer prettig ervaren. Mede dankzij de saamhorigheid binnen het bestuur heb ik het penningmeesterschap niet als een last ervaren, maar meer als een lust. Verkeerde de vereniging bij mijn aantreden nog in financieel zwaar weer, momenteel kunnen we constateren dat we in financieel opzicht best een potje kunnen breken. Dankzij een groei van het aantal leden, het instemmen met een verhoging van de contributie, leden die daarnaast onze vereniging iets extra’s gunden en niet te vergeten het bedrijfsleven en een aantal kerkgenootschappen hebben met hun giften ons in een riante financiële positie gebracht.

Ook het afgelopen jaar hebben wij in de plus mogen afsluiten. Ondanks het feit dat we voor aanzienlijke uitgaven kwamen te staan mochten we ruim tweeduizend euro netto aan ons vermogen toevoegen.

Ik moet echter wel erkennen dat we als bestuur niet alle voornemens voor 2013 in daden hebben weten om te zetten. Wij hadden verwacht dat het magazine twee keer zou kunnen verschijnen. Dit  is slechts bij één keer gebleven. Daarnaast stokte vorig jaar de ledenaanwas. Op naar de driehonderd leden was het motto. Om deze actie te doen slagen wilden we het aanbrengen van een nieuw lid belonen met een geschenkbon van 10 euro. Negen nieuwe leden hebben we het afgelopen jaar mogen verwelkomen, waarvan zes zich eigener beweging hebben gemeld. De andere drie zijn aangebracht door een bestuurslid. We kunnen dus concluderen dat het uitloven van een geschenkbon ook niet het gewenste effect heeft gehad.

Naast de aanmelding van een aantal nieuwe leden hebben we het afgelopen jaar ook te maken gekregen met een aantal opzeggingen. Vier leden hebben gemeend te moeten bedanken. Eén daarvan vanwege het feit dat hij ook ingeschreven stond bij kiesvereniging Noordoostpolder. Voorts zijn ons een tweetal leden ontvallen door overlijden. Begonnen we het jaar 2013 met een ledenaantal van 225, op 31 december telde onze vereniging er 228.

Het niet doorgaan van een aantal activiteiten betekende echter niet dat het bestuur in 2013 op haar lauweren heeft kunnen rusten. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen moesten er een tweetal extra ledenvergaderingen worden georganiseerd, één voor het aanwijzen van de lijsttrekker en één voor de informatieplicht omtrent de opstelling van de kandidatenlijst.

Deze activiteiten hebben extra kosten met zich meegebracht. Niet alleen het verzorgen van de uitnodigingen voor de vergaderingen, ook het extra drukwerk schoot een gat in de begroting. Echter gezien het resultaat mogen we niet ontevreden zijn over de uitkomst. De gewijzigde aanpak bij het samenstellen van de kandidatenlijst heeft er in ieder geval toe geleid dat de lijst dit keer in alle rust en saamhorigheid is opgesteld. Ook vanuit de achterban is er positief op gereageerd.

Het niet doorgaan van het tweede magazine heeft uiteraard een besparing opgeleverd. Anderzijds heeft dat er wellicht ook toe geleid dat er een kleiner bedrag aan giften is binnengekomen. Het verleden heeft namelijk bewezen dat een goede communicatie met de achterban de bereidheid tot het doen van een extra financiële bijdrage verhoogt. Niet vanuit het oogpunt van financieel gewin maar vanuit de insteek van een goede communicatie zal er wellicht in resulteren dat het bestuur de uitgave van nieuwsbrieven in de toekomst weer ter hand neemt.

Niet alleen de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen bracht extra werkdruk met zicht mee, ook de werkzaamheden ten aanzien van het omzetten van de financiële administratie in het kader van het SEPA en IBAN gebeuren vergde de nodige tijd. Een nieuw incassocontract met de bank moest worden afgesloten maar ook het uitprinten van de acceptgiro’s in “eigen” beheer vroeg om aandacht. Het resultaat is echter dat we als vereniging SEPA- en IBANbestendig de toekomst tegemoet kunnen zien.

Gelet op het positieve resultaat van het afgelopen jaar en de stand van het vermogen van de kiesvereniging heeft ertoe geleid dat het bestuur heeft afgezien van een voorstel om de contributie te verhogen. Wel is het een gegeven dat de kosten blijven stijgen en de afdracht aan het partijbureau nog steeds een stijgende lijn vertoont. Ook valt te verwachten dat we in het komende boekjaar flink op onze reserve zullen interen. Immers de gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en we zullen ons net als andere partijen moeten profileren. Dit brengt grote bedragen aan uitgaven met zich mee. Gelukkig weten we ons gedragen door onze achterban. Niet alleen vanuit het bedrijfsleven kunnen we iedere keer weer rekenen op een enorme financiële steun, ook een groot aantal van onze leden laat zich wat dat betreft niet onbetuigd.

Evenals voorgaande jaren ben ik gaarne bereid om naast deze schriftelijke toelichting eventuele overgebleven vragen mondeling aan u toe te lichten. Dit kan wat mij betreft tijdens de vergadering gebeuren, maar het staat u vrij mij van te voren (telefonisch) te benaderen.

Tot slot treft u op de volgende pagina de cijfers aan over het jaar 2013 en een begroting voor het jaar 2014.

Ik wens u verder een fijne vergadering toe.

Namens het bestuur,

uw penningmeester,

A.P. Hakvoort

 

Opmerkingen van de kascontrolecommissie:

1.            Zowel in de boekingslijst als in de geconsolideerde balans komt bij de uitgaven het woord “incassokosten” voor. Dat moet vervangen worden door het woord “verzendkosten”want  het betreft enveloppen en porti.

2.            De post “incasso voor jongeren”in de kolom inkomsten moet gelezen worden als “giften”voor jongeren.

 

Balans 2013 en Begroting 2014

Balans en begroting

   

Balans 2013

   
         
 

Inkomsten

   

Uitgaven

         
         

saldo 1-1-2013

   5.990,27

 

afdracht aan jongeren

           65,00

incasso voor jongeren

        65,00

 

bankkosten

         175,50

giften

      275,00

 

afdracht aan prov. Ver.

         112,50

bijdrage van jongeren (magazine)

      344,85

 

kosten website

      1.236,90

opheffen rek. voorlichtingscie

      174,50

 

drukkosten magazine

         873,62

contributie

   8.095,00

 

incassokosten

         232,46

overbetaling bij contributie

      423,61

 

advertentiekosten

         144,30

donatie

        25,00

 

postzegels

           54,00

gift nieuwe website

      968,00

 

kosten jaarvergadering

         682,17

rente

        65,68

 

kosten partijdag

           51,00

     

kantoorkosten

           11,78

     

storno contributie

           70,00

     

cadeaus

           73,24

     

extra ledenvergadering kosten

         826,90

     

afdracht aan partijbureau

      3.696,00

     

saldo 31-12-2013

      8.121,54

         
 

 € 16.426,91

   

    16.426,91

         
         
         
   

Begroting 2014

   
         
 

 Inkomsten

   

 Uitgaven

         
         

Saldo 1-1-2014

   8.121,54

 

bankkosten

         200,00

contributies

   8.050,00

 

kaarten en lunchbonnen PD

           75,00

overbetalingen

      200,00

 

kantoorkosten

           50,00

Giften

   5.000,00

 

verzendkosten

         450,00

donaties

        25,00

 

advertentiekosten

         150,00

rente

      120,00

 

incassokosten

         450,00

     

cadeaus

         150,00

     

vergaderkosten

         500,00

     

website

         150,00

     

afdracht partijbureau

      3.910,00

     

afdracht prov. Ver.

         114,00

     

kosten gemeenteraadsverk

    10.000,00

     

kosten verk EP

         900,00

     

Saldo 31-12-2014

      4.417,54

         
         
 

 € 21.516,54

   

    21.516,54

         

 

SGP Tweede Kamerlid Dijkgraaf bezoekt Urk.

Op uitnodiging van de plaatselijke kiesvereniging van de SGP maakt Elbert Dijkgraaf D.V. 7 maart a.s. ruim baan voor Urk. Tijdens een goed gevuld middag- en avondprogramma laat de heer Dijkgraaf zich bijpraten door vertegenwoordigers uit het visserijbedrijfsleven. Ondermeer staat een bezoek aan de visafslag en zeevisgroothandel Dayseaday op het programma. Het bezoek van Elbert Dijkgraaf aan Urk zal worden afgesloten met een debatavond in de Ichthushof, waarbij de heer Dijkgraaf niet alleen zijn visie ten aanzien van de visserij naar voren zal brengen; “Vissers verdienen de wind in de zeilen en niet de wind van voren”, maar ook de participatie in de zorg zal ruimschoots door hem voor het voetlicht worden gebracht. Tijdens de avondsessie zal er voor een ieder ruimschoots de gelegenheid zijn om over deze onderwerpen met de heer Dijkgraaf van gedachten te wisselen. Voorts hebben ook een aantal vooraanstaande Urker vertegenwoordigers uit het visserijbedrijfsleven en de visverwerkende industrie  hun medewerking toegezegd, om in een forumdiscussie de degens te kruisen met de heer Dijkgraaf.

Urk kent de heer Dijkgraaf, maar de heer Dijkgraaf kent Urk ook. De 42-jarige Dijkgraaf is tweede kamerlid voor de SGP en beheert o.a. de portefeuilles Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Telkens weer weet hij door zijn deskundigheid, als geen ander, de aandacht van de Tweede Kamerleden naar zich toe te trekken.

Wilt u dit genoegen ook eens smaken kom dan D.V. vrijdag 7 maart a.s. naar de Ichthushof en geniet intens mee met het item: ALLE HENS AAN DEK, NIET ALLEEN IN DE VISSERIJ MAAR OOK IN DE ZORG!! 

De zaal is open om 19.00 uur en we starten na een bakje koffie om 19.30 uur. b_155_0_16777215_00_images_header10.jpg

Presentatie SGP Verkiezingsprogramma.

Donderdagavond werd in Zalencentrum Irene het nieuwe verkiezingsprogramma gepresenteerd aan Jelle van Veen, bestuurslid van de plaatselijke kiesvereniging. Lijsttrekker Jan Willem Bakker (rechts) gaf een korte toelichting. Hij keek terug op hoe vier jaar geleden een nieuwe fractie in de raad was gekomen: ,,We hopen dat straks dezelfde mensen terugkeren en natuurlijk dat het een zeteltje meer wordt.” Het verkiezingsprogramma heeft als thema ‘In vertrouwde handen’ meegekregen. Dat slaat volgens Bakker niet alleen op menselijke handen: ,,God regeert. Als we onze menselijke handen mogen leggen in Zijn handen, dan gaat het goed.” b_155_0_16777215_00_images_foto_presentatie_sgp-programma.jpg