“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 

Actueel

Financiën en de Buitendijkse Haven.

Voor ons ligt de tweede tussenrapportage. Per saldo hebben we een nadeel van € 188.600. Het voordelig saldo ad € 207.250 dat is overgehouden op het krediet Herinrichting Richel / Vlaak loopt niet via de exploitatierekening. Maar wordt rechtstreeks ten gunste van de algemene Reserve gebracht. Financieel gezien sluit deze tussenrapportage met een tekort van € 188.600. Wanneer wij echter het voordelig saldo van de afronding van het krediet herinrichting Richel / Vlaak, dat volgens de mutaties is toegevoegd aan de Algemene Reserve, hierbij betrekken, dan ontstaat een klein overschot van € 18.650. Wij moeten ons dus niet rijk gaan rekenen. Deze meevalleer is incidenteel. Door alle nieuwe taken, maar denk ook aan nieuwe taken op ICT gebied worden wij onvoldoende door het rijk gecompenseerd. Zo dwingt het rijk ons als kleine gemeente te fuseren. Hoe lang houden we dit vol? Moeten we als kleine gemeente een keer een brandbrief naar de ministers sturen? Wij hebben ons mannen in den haag gevraagd om vragen aan de minister te stellen. Urk moet Urk blijven.

Extra kansen voor onze Buitendijkse haven? Een ieder volgt het nieuws en heeft het bericht gelezen dat De Lelystadse gemeenteraad dinsdagavond tegen project Flevokust heeft gestemd. Zeg maar de buitendijkse haven van Lelystad. Jan Hakvoort vroeg in de gemeenteraad of dit nog positieve gevolgen voor Urk heeft. En kunnen we zo de “Haalbaarheid Buitendijkse haven” opschroeven van 20% naar bijvoorbeeld 100%?

Jaarverslag SGP 2012

Algemeen jaarverslag 2012 kiesvereniging urk.

Het jaar 2012 ligt op dit moment alweer een paar weken achter ons. In 2012 vergaderden we als bestuur van onze kiesvereniging twaalf keer. Er werd één ledenvergadering gehouden op 17 maart van het jaar. In deze vergadering werd afscheid genomen van de bestuursleden dhr. J.C. van Haaften en dhr. G. de Boer. Als nieuwe leden verwelkomden wij dhr. P. Post en dhr. P.J. van Slooten, zodat het bestuur weer voltallig was met zeven personen. In de junivergadering van het bestuur werd een campagnecommissie ingesteld die de campagne moest voorbereiden voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer van september. Veel werk werd er in samenwerking met de diverse geledingen gedaan. We mochten ons verhogen in de unieke uitslag, dat meer dan de helft van de Urker opgekomen kiezers op onze partij stemde. We werden er stil van. Landelijk mocht de derde zetel behaald worden, waarop we in dankbaarheid terugzien. Het ledenaantal van onze pkv zagen we in 2012 groeien. We heetten nieuwe leden van harte welkom en namen afscheid van een aantal personen. Ook in 2012 heeft de dood gesproken in het midden van onze partij. Een drietal leden moesten het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Wij gedenken dhr. A. Ras, Lange Dam 22, dhr. J. Schinkel, Holkenkamp 36 en dhr. K. de Boer, Het Roer 108. De HEERE schenke hun families Zijn troost en nabijheid te ervaren in het gemis en de verwerking van het verlies. Maar ook is het onze bede dat deze roepstemmen mogen worden geheiligd aan hun en ons aller hart. In het financieel verslag zal nader ingegaan worden op de ledenwerfactie die we hielden, de Tweede Kamerverkiezingen, de nieuwsbrief en de stand van zaken t.a.v. de financiën. Tijdens elke bestuursvergadering werden afwisselend de wethouder, de fractievoorzitter en ons jongerenbestuur uitgenodigd. Dit om de onderlinge band en de informatievoorziening in stand te houden. In de zomer zijn we als bestuursleden en politici een dagje uit geweest en hebben we elkaar op een informele wijze beter leren kennen. In het najaar van 2012 zijn er door een bestuurscommissie beoordelingsgesprekken gevoerd met alle zittende Urker SGP politici. De uitkomsten van deze gesprekken zullen worden betrokken bij de lijstopstelling voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Zowel de wethouder, de raadsleden als fractieondersteuners werden beoordeeld. Vanwege drukke werkzaamheden heeft fractieondersteuner dhr. J. Pasterkamp in oktober gemeend zijn werk voor de fractie te moeten stoppen. Wij hopen tijdens de jaarvergadering op een gepaste wijze afscheid van hem te nemen. In februari van 2012 is het vernieuwde en verjongde SGP-jongerenbestuur geïnstalleerd door ons bestuur. We verheugen ons in deze frisse jonge ploeg met enthousiaste jongeren, die dit eerste jaar van hun betrokkenheid blijk hebben gegeven van een tomeloze inzet voor de partij. Het doet werkelijk goed dat we op deze wijze samen mogen werken en gezamenlijk mogen bouwen, ook aan de toekomst van onze partij. In het wereldgebeuren en in ons land en volk bleek ook in 2012 dat deze wereld zich op maakt voor het einde. Daar tegenover is ook in 2012 Gods onbezweken trouw gebleken, voor zondaren. ‘Wie wijs is merk’ die dingen en geev’ verstandig acht op ’s HEEREN handelingen, zo vol van gunst als macht’. In alles Gode bevolen.

Secretaris. Hendrik-Jan Kaptijn

Beleidsplan SGP Urk

Beleidsplan Plaatselijke Vereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij te Urk

Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Plaatselijke Vereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij te Urk. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling, geldt in principe voor onbepaalde tijd, maar zal zodra dat nodig is worden geactualiseerd.

Het bestuur van de Plaatselijke Vereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij, L. van de Zwan, voorzitter.

Urk, 20 november 2013

1. De doelstelling en het actuele beleid De Plaatselijke vereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij te Urk heeft statutair ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in den lande overeenkomstig Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien, over alle terreinen in het leven en derhalve mede over het terrein van het staatkundige en maatschappelijke leven zoals nader uitgewerkt in het Program van beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Derhalve is haar streven erop gericht dat Gods Woord als norm aanvaard wordt voor het politieke en maatschappelijke leven en daartoe te verrichten van al hetgeen met het hiervoor vermelde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De vereniging richt zich in de praktijk volledig op de hiervoor omschreven doelstelling en tracht dit doel te bereiken door: a. het- met een op voormelde grondslag gebaseerd (verkiezings)program deelnemen aan de verkiezingen voor de raad van de gemeente Urk; b. het stellen van kandidaten voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en het Europees Parlement; c. het beleggen van ledenvergaderingen en openbare vergaderingen, waarin in ieder geval het onderzoek en de bestudering van de beginselen aan de orde worden gesteld; d. het deelnemen aan beraadslagingen en besluitvorming op de vergaderingen van de provinciale vereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij voor Flevoland en de ledenvergaderingen van de Staatkundig Gereformeerde Partij; e. elk ander wettig middel dat voor dit doel bevorderlijk kan zijn, mits niet met haar grondslag in strijd. De Plaatselijke Vereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij werd opgericht op twintig maart negentienhonderd eenentwintig en notarieel geregistreerd in tweeduizend tien.

Contributies van leden, alsmede donaties en giften aan de plaatselijke vereniging van de Staatkundig gereformeerde partij bereiken hun doel. Ongeveer de helft van de ledenbijdrage (contributie) wordt afgedragen aan het partijbureau. De organisatie is klein en slagvaardig. Via het jaarverslag dat onder de leden van de vereniging wordt verspreid wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen. De vereniging heeft geen winstoogmerk en maakt ten aanzien van het beheer hoegenaamd geen kosten. De bestemming van een eventueel liquidatiesaldo bij een eventuele ontbinding van de vereniging zal bij het besluit tot ontbinding van de vereniging worden vastgesteld. Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt dan zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de vereniging.

2. De werkzaamheden Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij zijn gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hen opgedragen taak. Voor meer gerichte informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van de vereniging.

3. Werving van fondsen De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier. Naast contributies van de leden heeft de vereniging een aantal sponsoren die financieel bijspringen tijdens verkiezingscampagnes. Voor meer gerichte informatie wordt verwezen naar het financieel jaarverslag van de vereniging.

4. Beheer en besteding van fondsen De fondsen van de vereniging zijn bescheiden en worden beheerd door de vereniging zelf. De vereniging beheert daartoe een drietal rekeningen bij de ABN-AMRO. Jaarlijks worden enkele duizenden euro’s geworven. De helft hiervan vindt zijn weg als afdracht aan de landelijke vereniging. Daarnaast heeft de vereniging uiteraard te maken met onkosten in de vorm van verzendkosten, bankkosten, kosten website en kosten ten aanzien van de te houden ledenvergaderingen. De beheerkosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten. Er worden geen vacatiegelden aan de bestuursleden uitgekeerd.

5. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens De Staatkundig Gereformeerde Partij, kiesvereniging Urk, is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 32166281, als Plaatselijke vereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij “De Heere is onze Wetgever, de Heere is onze Koning”, adres Nink 91. 8321 AC URK.

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers vanuit diverse kerkelijke denominaties danwel andere (maatschappelijke) kringen en kent naast een voorzitter; de heer L. van der Zwan, een secretaris; de heer H.J. Kaptijn en een penningmeester; de heer A.P. Hakvoort, alsmede een viertal algemeen bestuursleden, te weten; de heren J. van Veen, P. van Slooten, P. Post en P. Morren.

Het fiscaal nummer van de vereniging is 821852504.

Jaarverslagen worden op schriftelijke wijze onder de leden verspreid en sinds 1 januari 2014 op de website van SGP-URK verder openbaar gemaakt. Het bestuur draagt er zorg voor dat de meest actuele jaarverslagen binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar via de website voor een ieder toegankelijk zijn.

Financieel verslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 kiesvereniging urk

Het jaar 2012 was in financieel opzicht voor onze kiesvereniging een jaar van onverwachte uitgaven, maar ook een jaar van onverwachte inkomsten. Zoals vorige jaarvergadering reeds aangekondigd heeft het bestuur zich in het afgelopen boekjaar niet onbetuigd gelaten in de landelijke actie: “Op naar de 30000 leden”. Hiervoor was in de begroting een bedrag van € 800,-- euro opgenomen maar heeft uiteindelijk € 1318,17 gekost. Een overschrijding van meer dan € 518,--euro, welk zich als volgt laat verklaren. Aanvankelijk was het de bedoeling ruim 500 personen aan te schrijven om lid te worden maar dat zijn er meer dan 800 geworden. Een bestuursbesluit om de 325 personen welke reeds in 2011 waren aangeschreven, nogmaals mee te nemen in het kader van de landelijke actie lag hieraan ten grondslag. De inspanningen op het gebied van de ledenwerving hebben 32 nieuwe leden opgebracht die in totaal een netto bedrag van € 946,50 aan contributie in het laatje brachten. Het tekort bij de ledenwerfactie wist het bestuur gelukkig te dekken uit het bedrag aan overbetalingen op de contributie. Dat het totaal aan overbetalingen aanmerkelijk meer bedroeg dan in voorgaande jaren is wellicht veroorzaakt door het feit dat we daarom in 2012 voor het eerst aan onze leden hebben gevraagd. Het geeft in ieder geval aan dat onze kiesvereniging door de leden op handen wordt gedragen.

Dat het uiteindelijke resultaat van de tijdverslindende acties en de gemaakte onkosten 32 nieuwe leden heeft opgeleverd is een zaak waar je op tweeërlei wijze tegenaan kunt kijken. Aan de ene kant is het een schamele “opbrengst”, aan de andere kant is het nog een wonder dat in een tijd van ontkerstening zich nog 32 personen hebben aangemeld. Evenwel wil het bestuur zich blijven inzetten voor de uitbreiding van het ledenbestand. Niet om het getal maar in ons Urk “moeten” het er veel meer kunnen zijn. Zeker in deze tijd is het van belang dat we niet alleen bij verkiezingen onze stem uitbrengen op de SGP, maar ook intern binnen de vereniging onze stem laten horen. Gebleken is dat alleen het aanschrijven van personen niet tot het gewenste resultaat leidt. Een gesprek aanknopen geeft naar verwachting een grotere respons. Deze aanpak vereist uiteraard een bredere inzet dan alleen van de bestuursleden. Daarom wil het bestuur alle leden betrekken bij deze hernieuwde aanpak. Een ieder van achttien jaar en ouder, die de beginselen van de SGP onderschrijft, kan lid worden. Als we bezien hoe groot de werkelijke achterban van onze Staatkundig Gereformeerde Partij hier ter plaatse is kan het ledenaantal in de komende jaren een spectaculaire groei doormaken. Langs deze weg roepen we dan ook een ieder op om kennissen en familieleden aan te spreken op hun “plicht”. Hoe belangrijk is het niet om ook je stem te laten horen binnen de partij. Inspraak te hebben bij het samenstellen van een lijst bijvoorbeeld. En op de juiste plaats als lid van de kiesvereniging je mening te ventileren omtrent kwesties die binnen onze partij spelen. Ter aanmoediging van deze wijze van ledenwerving heeft het bestuur dan ook besloten het aanbrengen van een nieuw lid – door een bestaand lid – te “belonen”met een geschenkbon van 10 euro. “Op naar de 300 leden”. Het is uiteraard de bedoeling dat de nieuwe leden schriftelijk worden aangemeld. Een voorbeeld van een aanmeldingsformulier is aan dit financiële jaarverslag toegevoegd.

Een andere zaak die in 2012 de aandacht vroeg van het bestuur waren de tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen. Veel werk moest er worden verzet in een vrij korte tijd. Alhoewel een ieder het aan zag komen viel het kabinet nog onverwacht. Dat er direct nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven had niet onze voorkeur maar in een democratie gelden nu eenmaal de meeste stemmen. In afhankelijkheid van de zegen des Heeren gingen bestuur, fractie, wethouder en jongeren en niet te vergeten de altijd behulpzame leden van onze kiesvereniging met gezwinde spoed aan de slag met de campagne om zodoende voor onze Staatkundig Gereformeerde Partij zoveel mogelijk stemmen te winnen.

Het uiteindelijk resultaat was boven verwachting. Meer dan de helft van de op Urk uitgebrachte stemmen viel in goede aarde en mocht dus bijgeschreven worden op het conto van de SGP. Landelijk bezien ruim 30000 stemmen meer dan bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen met als uiteindelijke resultaat de fel begeerde derde zetel. Dat verkiezingen nu eenmaal geld kosten staat buiten kijf. Maar als je als penningmeester met een dergelijke onverwachte kostenpost wordt geconfronteerd dan zit je wel even op je hoofd te krabben. Niet dat onze vereniging onbemiddeld is, maar met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht was het niet alleen zaak de vinger aan de financiële pols te houden, maar ook om te zien naar nieuwe vormen van inkomsten. Een aantal bestuursleden trok de stoute schoenen aan en benaderde een aantal bedrijven, privépersonen en een aantal kerkgenootschappen met als resultaat dat de extra giften bijkans de kosten van de verkiezingscampagne konden dekken. Het bestuur spreekt dan ook vanaf deze plaats haar dank uit aan een ieder die in welke vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het bereiken van het uiteindelijke resultaat.

Een derde punt van aandacht voor het bestuur in het afgelopen jaar, waarbij de financiën een belangrijke rol speelden was de vraag op welke wijze er in de toekomst gecommuniceerd zou moeten worden met de leden. Tot nu toe gebeurde dat zoals bekend door de verspreiding van nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrieven kregen fractie, wethouder, bestuur en jongeren een podium. Maar de frequentie van verschijnen (vier keer per jaar) werd steeds meer als een belasting ervaren. Naast de inhoud van de nieuwsbrieven werden ook de kosten ( ruim 800 euro voor 16 pagina’s ) nog eens nadrukkelijk tegen het daglicht gehouden. Niet dat de bezorging een probleem vormde maar ook dat moest vier keer per jaar gebeuren.

Het bestuur was dan ook blij verrast dat de jongeren met het initiatief kwamen om twee keer per jaar een magazine uit te geven. Het eerste exemplaar is inmiddels verschenen en op verzoek van het bestuur is dat niet alleen bezorgd bij de leden van de jongerenafdeling maar eveneens bij alle leden van de kiesvereniging. Als het goed is hebt u dus kennis kunnen nemen van de inhoud en de uitvoering en het bestuur hoopt dan ook van ganser harte dat u even enthousiast bent geraakt als de bestuursleden zelf.

Bij dezen vragen wij u dan ook het bestuursbesluit te willen ondersteunen om de verschijning van de nieuwsbrieven stop te zetten en aan te haken bij het jongereninitiatief tot uitgifte van een magazine. De communicatiekosten nemen hierdoor toe, maar als er een kosten baten analyse op los gelaten wordt dan valt dat overigens ook wel weer mee. Bij een uitgave van 20 pagina’s per keer bedragen de kosten voor het jaar 2013 ongeveer € 1950,-- waarbij er een inspanningsverplichting met de jongeren is afgesproken dat zij 1/3 deel van de kosten voor hun rekening nemen, voor de verspreiding zullen zorg dragen en de opmaak van het magazine zullen behartigen. Plaatsing van advertenties zou daarbij ook nog een optie kunnen zijn. Voor de kiesvereniging betekent dit echter een netto kostenstijging van € 500,-- euro per jaar. Het bestuur heeft gemeend deze kostenstijging te kunnen verantwoorden en wel om de navolgende redenen. Door een gezamenlijk magazine-uitgifte van jongeren, bestuur, fractie en wethouder blijft de kiesvereniging ook op dat vlak een eenheid uitstralen. Voorts vindt het bestuur het belangrijk dat alle leden ook geïnformeerd worden hoe de jongeren tegen de maatschappelijke ontwikkelingen aankijken. Immers, de jongeren van nu vormen de partij in de toekomst.

De extra kosten zullen echter op een verantwoorde manier gedekt moeten worden. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht is het niet aan te bevelen op onze reserves in te teren. Zoals hiervoor omschreven proberen de jongeren mede in de bekostiging te voorzien door het binnenhalen van advertenties en sponsoren. U mag aannemen dat het bestuur zich op eenzelfde wijze zal inspannen. Echter de afdracht aan het hoofdbestuur en de overige kosten vertonen eveneens een stijgende lijn en met het vooruitzicht van gemeenteraadsverkiezingen meent het bestuur dat het thans dan ook verantwoord is een kleine extra bijdrage van de leden te kunnen vragen. Wij hebben voor dit moment gekozen omdat met ingang van dit jaar de abonnementen op de Banier komen te vervallen. Alle leden van de SGP krijgen de Banier 10 keer per jaar gratis thuisbezorgd. Dit geeft voor leden, met een abonnement op de Banier een besparing van € 25,-per jaar. Daarnaast ontvangt u als lid van de Urker kiesvereniging voortaan twee keer per jaar een magazine met plaatselijk nieuws en activiteiten van jongeren, fractie, wethouder en bestuur. Ons inziens redenen genoeg om u in alle vrijmoedigheid voor te stellen de contributie te verhogen van € 30,-- naar € 35,-- euro per jaar. Het bestuur hoopt dat u met dit voorstel kunt instemmen en op die wijze een kleine extra bijdrage wilt leveren aan het in stand houden van een financieel gezonde kiesvereniging.

Rest mij nog te vermelden dat onze kiesvereniging aan het begin van het jaar startte met een ledenaantal van 204 en het jaar af mocht sluiten met het aantal van 225. Bij onze kiesvereniging hebben zich 32 nieuwe leden aangemeld, 6 leden hebben gemeend te moeten bedanken, 1 lid was dubbel in de administratie opgenomen en daarnaast moest ik tot mijn schande constateren dat een reeds eerder overleden lid van onze kiesvereniging nog steeds als automatisch betalend lid stond ingeschreven. De onverschuldigde betalingen die hieruit voortvloeiden zijn uiteraard, met excuses namens het bestuur, teruggestort. Voorts hebben wij in het afgelopen jaar helaas door overlijden van een drietal trouwe leden afscheid moeten nemen.

Wellicht zullen er op het financiële vlak nog vragen zijn gerezen of overgebleven. Mocht dit zo zijn dan kunt u deze uiteraard de komende jaarvergadering mondeling naar voren brengen, waarbij ik een poging zal ondernemen deze staande de vergadering naar tevredenheid te beantwoorden.

Penningmeester. A.P. Hakvoort

Balans 2012 en Begroting 2013

Balans 2012 - Begroting 2013

Balans 2012

inkomsten                                                             uitgaven

Saldo 1-1-2012 5192,4                                           Bankkosten 78,03

Contributie 2012 6861,5                                          kosten TK 2012 2816,85

Overbet. en giften 634                                            afdracht prov. 102

Donaties 10                                                           afdracht partij 3264

Giften TK 2012 2410                                               kaarten partijdag 75

giften nieuwsbrief 450                                            Website 211,05

rente 120,16                                                         Advertenties 217,78

                                                                           terug contr. 2010 25

                                                                           terug contr. 2011 90

                                                                           terug contr. 2012 60

                                                                           bijdrage jongeren 250

                                                                           kvk 24,08

                                                                           kosten jaarverg. 295,43

                                                                           kosten nieuwsbrief 345,97

                                                                          verzendkosten 208,74

                                                                          cadeaus 148

                                                                          ledenwerfcampagne 1318,17

                                                                          invorderkosten 122,57

                                                                          overige kosten 35,12

                                                                          saldo 31-12-2012 5990,27

                                        15678,06                                               15678,06

 

Begroting 2013

Saldo 1-1-2013 5990,27                                           bankkosten 80

contr. best. leden 7875                                            kaarten partijdag 75

contr. nieuwe leden 840                                          magazine 1950

overbetaling / giften 550                                          verzendkosten 450

overige giften 750                                                   advertenties 350

donaties 10                                                            invorderkosten 400

bijdrage jongeren magazine 650                              cadeaus 150

rente 130                                                               vergaderkosten 800

                                                                             website 250

                                                                            bijdrage aan jongeren 250

                                                                            cadaubonnen ledenwerving 200

                                                                            afdracht partijbureau 3712,5

                                                                            afdracht prov. Vereniging 112,5

                                                                            saldo 31-12-2013     8015,27

                                      16795,27                                                       16795,27

Verbazing over uitspraak officier van justitie.

Een ieder volgt op Urk de zogenaamde "omkat-zaak". Op de inhoud daarvan wil ik niet ingaan. Dat zou ook ongepast zijn, want de zaak is onder de rechter en aanstaande vrijdag is de uitspraak. Als politicus mag ik me niet bemoeien met zaken die onder de rechter zijn en dat doe ik dan ook niet. Wat mij in deze zaak wel heeft verbaasd, is een opmerking van de officier van justitie. Het OM zet in de persoon van officier van justitie mr. Wil Frank hoog in met de opmerking "het gebeurt weer op Urk". Die opmerking is veroordelend en stigmatiserend voor alle hardwerkende Urkers. Stel je voor als een officier van justitie zou zeggen “en het is weer een buitenlander”. Nederland zou dan te klein zijn. Het is een ongepaste uitspraak, die ik meer kwalificeer als borrelpraat. Het is zeker geen taal voor in een rechtbank. Ik zou daarom graag zien dat het college in een brief aan het OM haar ongenoegen uit en dat de officier van justitie zich voor zijn uitspraak moet verantwoorden. Vrijdag ben ik aanwezig in de rechtbank en zal ik persoonlijk mijn ongenoegen uiten richting de heer Frank. Voor nadere uitleg inzake de “omkat-zaak” : http://www.visserijnieuws.nl/nieuws/8559-scholsoorten-zwemmen-in-strafdossier.html