“De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

 

Algemene Beschouwingen 2016

ALGEMENE BESCHOUWINGEN KADERNOTA 2016

Geachte voorzitter,

Wij schrijven het jaar onzes Heeren 2016. En dat doen we niet zomaar maar met opzet,

want ondanks al de onrust in de wereld, in Europa en ons vaderland zowel, op het sociale, politieke als geestelijke terrein, is er Eén die de geschiedenis schrijft en dat is de God van Abraham, Izak en Jacob.

Die God die nooit sluimert noch slaapt en die de Bewaarder Israëls is. In vertrouwen op datgene wat David verwoordt in psalm 121 mogen wij als gemeenteraad, college en ambtenaren ons werk doen. Ook mogen onze burgers, van klein tot groot, dat Woord aangrijpen om daar kracht uit te putten op hun levensweg hoe zwaar en moeilijk die ook mag zijn. Het zal niet altijd even makkelijk gaan, maar in biddend opzien mogen wij moed putten uit het Woord van God, dat “het Kompas” is voor ons leven.

 

 

Er liggen moeilijke jaren achter ons waarin wij Gods trouw hebben mogen ervaren, waarvoor wij ook dankbaar zijn. Maar er zullen voor onze gemeente nog moeilijke jaren in het verschiet liggen.

Grote projecten, verdere decentralisatie, omgevingswet, wellicht nog meer bezuinigingen, de broekriem nog verder aangetrokken, wie zal het zeggen … Laten wij als gemeente vasthouden aan Gods Woord en Zijn inzettingen en de Heere zal ons zeker gedenken.

Want dan zien wij ook Zijn zegeningen zelf in de kleinste dingen. Die standvastigheid, dankbaarheid en dat geloofsvertrouwen wensen wij u allen toe voor nu en voor eeuwig tot eer van Gods Naam

 

=======================================================================

 

Na deze korte inleiding wil de SGP graag overgaan tot haar beschouwingen over de kadernota van 2016.

De ambities van de gemeente Urk zijn onveranderd overgenomen vanuit de vorige kadernota. De SGP staat hier nog steeds achter. Wat nieuw is zijn de zogenaamde prioritaire aandachtsvelden of de zogenaamde 5 pijlers:

1. Toekomst van Urk

2. Sociaal Domein

3. Omgevingswet

4. Bedrijfsvoering

5. Taken genoemd bij het Interbestuurlijk toezicht (IBT)

 

De SGP wil in het bijzonder stil staan bij deze 5 pijlers.

 

Pijler 1: Toekomst van Urk

Dit is de pijler die voor onze gemeenteraad het belangrijkst is. Regeren is namelijk vooruit zien. Anticiperen op de ontwikkelingen en tijdig maatregelen en beslissingen nemen om zo het goede voor Urk en haar inwoners te realiseren.

Dat we moeten anticiperen op de groei van Urk en de ontwikkelingen in het landelijke en provinciale politieke veld is onvermijdelijk.

De andere pijlers die genoemd worden zijn van die factoren die de toekomst van Urk zullen beïnvloeden en in sommige opzichten zelf zullen bepalen.

Niet minder zijn de subdoelen die u hier hebt onder gebracht:

 

1- Het tot ontwikkeling brengen van de woonwijk Schokkerhoek, onder regie van de gemeente

Deze “beeldbepalende” ambitie zal zorgvuldig uitgevoerd moeten worden waarbij ook zeker aandacht moet zijn over de ligging en eventuele uitbreiding van het bestaande industrieterrein.

2- Het mogelijk maken van een Maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland,

3- Het mogelijk maken van een bedrijventerrein bij de Maritieme service haven

Gekoppeld aan en

4- Het zorgen voor een goede verbinding van Urk met de A6 en de N50 en een goede

 ontsluiting van Urk via het openbaar vervoer

 

De aanleg van een maritieme servicehaven is van groot belang voor de economische ontwikkeling van Urk. Verschillende Urker bedrijven hebben hun belangstelling hiervoor al kenbaar gemaakt. Vanuit de gemeenten Noordoostpolder en Urk is aan de Provincie Flevoland gevraagd een inpassingsplan te maken voor deze haven. Deze heeft dat voortvarend opgepakt, waar wij heel blij mee zijn. Dat is natuurlijk heel belangrijk in de voorbereiding om te komen tot aanleg. Maar met alleen ruimtelijke voorbereiding zijn wij er natuurlijk nog lang niet. Nu komen vragen boven als: hoe komt de haven er dan uit te zien, wie financiert de haven, wie legt de haven aan en wat is de impact op onze huidige haven. Als SGP willen wij wel heel graag de regie houden op het vervolg en ook willen wij onderzoeken of participatie mogelijk is in deze haven. Daarom een aantal vragen:

·         Hoe staat het College tegenover participatie in de maritieme servicehaven nabij Urk en hebben wij hier financieel mogelijkheden voor?

·         Hoe denkt het College over het gelijktijdig realiseren van een binnendijks bedrijventerrein?

·         Is een gedeelde participatie met gemeente NOP en Provincie Flevoland een haalbaar initiatief?

Bij mogelijke participatie, moet er vroegtijdig worden nagedacht om de maritieme servicehaven en onze huidige haven onder hetzelfde beheer te plaatsen!

 

5- Behoud van de Urker haven met ruimte voor werken en recreëren

Bij dit subdoel wil de SGP graag enkele kanttekeningen plaatsen:

Het ontwikkelen van een nieuwe haven is goed, moet ook, maar niet ten koste van onze eigen haven. De SGP wil het nogmaals benoemen dat we hier spreken over onze eigen haven. Eigendom van de gemeente Urk!

De SGP wil in het bijzonder pleiten voor behoud van onze eigen IJsselmeer visafslag. Laten we a.u.b. met zorg omgaan met onze eigen instellingen die van en voor onze bevolking of een eigen doelgroep zijn.

 

Recreëren is goed, werken moet blijven kunnen. Wat de SGP betreft wordt er zo spoedig mogelijk een begin gemaakt om “de Havenpoort” op de schop te nemen en hiervan een representatief faciliteiten gebouw voor bezoekers van Urk van te maken. Zoals het nu is geven wij als gemeente geen visitekaartje af wat betreft deze voorzieningen.

Wij hopen dat het college prioriteit zal geven aan dit project vanuit de “Parel oppoetsen” boven een strandpaviljoen. Ook een mooi project, maar niet van die urgentie wat betreft de SGP ten opzichte van vernieuwing van de Havenpoort.

·         Kan de wethouder hier iets van toelichten hoelang dit nog gaat duren?

 

De SGP wil tevens aan dit subdoel vastkoppelen de verkeerssituatie en veiligheid van ons oude dorp. Beide gebieden zijn niet alleen geografisch aan elkaar gekoppeld maar ook nog eens financieel van invloed op elkaar. In bijzonder noemen dan ook de toerist die juist voor deze gebieden ons dorp zal bezoeken.

Dan kan het niet zo zijn dat de toegankelijkheid van de oude dorpskern onvoldoende en onveilig is.

De SGP ziet daarom uit naar invoeren van het zogenaamde vergunningenstelsel dat de parkeergelegenheid moet bevorderen maar ook naar maatregelen die de verkeersluwte moeten bevorderen.

Ook denkt de SGP aan een verbod op grote vrachtwagens in het oude dorp, die zorgen voor verkeersoverlast en onveilige situaties. Dit vaak tot ergernis van winkelend publiek en sommige winkeliers. In dezen willen wij ook de omwonenden niet vergeten.

 

Als laatste subdoel binnen deze 1e pijler het:

- Borgen van de eigenheid (identiteit) van Urk en grip houden op de ruimtelijke ontwikkeling van Urk, waaronder een noodzakelijke grenscorrectie

 

De hiervoor genoemde doelstellingen zijn zo belangrijk voor onze gemeente en zijn als het ware terug te brengen tot twee woorden samenhang en samenwerking. U geeft dat zelf ook aan in de nota.

Medewerking van onze buurgemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland zijn daarbij hard nodig. Alleen redden we dit niet! Maar het credo van de SGP is en blijft wat we zelf kunnen doen we zelf en daar waar samenwerking noodzakelijk is doen we dat in het belang van Urk.

 

Pijler 2: Omgevingswet

De Omgevingswet is aangenomen door de Eerste Kamer. Diverse algemene maatregelen van bestuur zijn nog niet bekend. In 2018 gaat deze nieuwe wet in, hoewel er ook geluiden zijn dat het een jaar later kan zijn. Maar al wordt de invoering een jaar later, de impact voor de gemeente en haar inwoners blijft groot.

Wat de SGP als advies het college mee wil geven is: neem de raad tijdig mee in het geheel van de invoering van deze wet. U hebt het draaiboek van de 3 D`s vast nog wel liggen. Dit was een voorbeeld voor elke gemeente hoe zulke grote projecten geïmplementeerd behoren te worden.

 

 

 

Pijler 3: Sociaal domein

De decentralisaties op het terrein van jeugd, zorg en inkomen zijn in 2015 van start gegaan. Al met al mogen we tevreden terug zien op de invoering binnen onze gemeente van de 3D`s. We zijn er nog niet en laten we blijven evalueren om daar waar nodig verbeteringen door te voeren.

 

Voorzitter ik citeer: Een belangrijke prioriteit is het vormgeven van de werkcorporatie in samenwerking met onze buurgemeente. Door middel van dit instrument willen wij een slinger geven aan het realiseren van werkplaatsen voor personen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

·         Kan de wethouder hier meer uitleg over geven? Zoals het hier nu staat roept het bij ons vragen op. Om welke groep gaat het hier?

Voorzitter u vraagt in de kadernota om in te stemmen met de verhoging van de subsidie vluchtelingenwerk met daarbij de veronderstelling dat deze gedekt zal worden vanuit de Doel Uitkeringen Verhoogde Asielinstroom. Wat nu als daar nu geen dekking voor zou zijn. Wat hebben we dan over voor onze naaste.

Vluchtelingen/ asielzoekers, het is een onderwerp waarbij het lijkt dat we enig ongemak voelen. Naar Gods Woord bezien kunnen we er niet omheen. De SGP is van mening dat iedereen die moet vrezen voor zijn leven, verdient om te worden opgevangen in Nederland. Wat wij wel willen benadrukken is dat wanneer er een aanvraag zal komen vanuit de overheid dat helder en duidelijk moet zijn hoe sterk de draagkracht is van onze samenleving. De SGP pleit er dan ook voor om dit onderwerp te bespreken binnen het kerkelijke platform en desbetreffende organisaties die bij dit werk op Urk betrokken zijn.

Pijler 4: Bedrijfsvoering

Wat betreft de bedrijfsvoering, en dan met name de personeelsbezetting, wil de SGP een statement maken dat wanneer je als gemeente goed en professioneel wilt kunnen werken, dan moet er voldoende en goed opgeleid personeel zijn. Dit is een essentiële voorwaarde om gemaakt beleid goed te kunnen uitvoeren en aan alle wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Dit moet geen zaak zijn van politieke discussie, maar een vanzelfsprekendheid behorend bij goed werkgeverschap.

Alleen op die manier kan de gemeente Urk zelfstandig antwoord geven op de uitdagingen die horen bij een gemeente van 20.000+ en invulling blijven geven aan de politieke ambities.

Een soort gelijke visie zou ook voor ICT opgesteld kunnen worden maar wel met financiële kaders

 

Pijler 5: Inter Bestuurlijk Toezicht

Van deze pijler willen wij alleen iets opmerken aangaande de statushouders. In de hier voorgenoemde pijler van het sociaal domein hebben wij daar al iets over opgemerkt

U geeft aan dat wij als gemeente het komend jaar ca. 60 statushouders moeten huisvesten. Daarbij worden wij geconfronteerd met een onduidelijk rijksbeleid waar enerzijds de woonstichting Patrimonium nauwelijks financiële ruimte krijgt om te bouwen en anderzijds moet ze, voor het huisvesten van statushouders juist meer bouwen. Dat maakt het voor ons als gemeente lastig om prestatieafspraken te maken. De komst van meer statushouders zal doorwerken in de begroting. De SGP heeft al eerder aangegeven dat zij voorstander is van het huisvesten van gezinnen passend bij de identiteit van ons dorp

 

·         Hebben er vanuit de gemeente al gesprekken plaatsgevonden met het COA? Zo ja zijn hier dan ook afspraken uit voortgekomen?

 

 

Geachte voorzitter,

De SGP wenst u en uw gezin, het college, onze raad, vorstenhuis en overheid met alle inwoners van Urk, Gods onmisbare zegen en nabijheid toe voor nu en de toekomst.

Ik dank u.